42 4 I k banken, die gezet worden naar de grootte van iederen leerling. Alleen 2 klassen hebben niet-verstelbare éénpersoonsbanken. i. De leerlingen worden geregeld zóó verplaatst, dat iedere groep beurtelings dicht bij- en verder van het vensterlicht geplaatst was, voorzoover dit met zintuigafwijkingen, kort zichtigheid en hardhoorendheid. mogelijk was. j. Dit jaar wordt door 31 leerlingen, d. i. ongeveer 24°/0 van het totaal aantal, gebruik gemaakt van de verstrekking van warm voedsel. Waar vooral bij achterlijke kinderen de lichamelijke toe standen sterk hun invloed doen gelden op de werkzaamheid van den geest, komt het stellig ten goede aan ons onderwijs, dat warme maaltijden worden verschaft aan de leerlingen, voor wie dit noodig is. k. De verstrekking van kleeding, zooals die thans geschiedt, voldoet goed. l. Door 64% van de mannelijke leerlingen van alle klassen, behalve de laagste, werd geregeld wekelijks gebruik gemaakt van het volksbadhuis. De leerlingen gaan daar heen onder geleide van onderwijzers, die ook tijdens het baden toezicht houden en behulpzaam zijn. Ik zou het zeer in het belang der school achten, indien de baden door de leerlingen aan de school zelf genomen konden worden Dan zou de deelname zeker meer algemeen zijn. De vrouwelijke leerlingen kunnen niet baden, omdat school E. geen onderwijzeressen onder de leerkrachten heeft. Stellig mag voor school E. het geregeld baden der leer lingen een factor geacht worden, die aan het onderwijs ten goede komt. m. Het sparen werd op school aangemoedigd door het uit reiken van boekjes voor spaarzegels en het beschikbaar stellen van deze zegels op school Ongeveer 25% der leer lingen sparen in zoo’n boekje. n. Geen der leerlingen is naar een andere school overge gaan. Een der verpleegden uit het Huis van Barmhartigheid, die school E. bezocht, werd naar eene Bijzondere school ge zonden, omdat het halen en brengen zoo bezwaarlijk was. De Voorzitter van het Bestuur bezocht echter op mijn verzoek de school en was zoo ingenomen, over hetgeen hij zag, dat bedoelde leerling weer onmiddellijk op school E. werd geplaatst. o. Uit het 4e leerjaar verliet een jongen de school. Hij werd bij een houtdraaier geplaatst en voldoet daar goed. Uit het 3e leerjaar vertrok een leerling, die eerst by een barbier is gekomen, doch spoedig daarna ziek werd en thans nog thuis is. Uit/het 2e leerjaar vertrok een leerling, die 16 jaar was geworden en te sterk imbeciel was om het onderwijs aan school E. met vrucht te kunnen volgen. VERSLAG ONDERWIJS AAN ACHTERLIJKE KINDEREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 999