I 99 In de Raadsvergadering van 21 October werd in be ginsel besloten tot het aangaan van een regeling met Kerkvoogden der Nederduitsch Hervormde Gemeente, omtrent wegruiming van de tegen de Groote of St. Jacobskerk gebouwde huizen en van de aan de Noord- Een verzoek van den Directeur der „Bouwgrond- Maatschappij ’s-Gravenhage-Voorburg” om mededeeling of de straten van het bouwplan zijner Maatschappij, voor zoover gelegen in het bij de Gemeente ’s-Graven- hage gevoegd gedeelte van de Gemeente Voorburg, dooi de Gemeente zouden worden overgenomen, na te zijn voltooid, werd in de vergadering van 5 Augustus om prae-advies in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld. Aan het eind van het jaar was omtrent de voor waarden, onder welke aan het verzoek kan worden voldaan, met name wat de rioleering betreft, nog niet tot overeenstemming gekomen. Spui en Buitenhof en tot gedeeltelijke omlegging van het Lange Achterom (Gemeenteverslag over 1905, blz. 99) met de ter zake ingediende adressen, kwam in behan deling in de Raadsvergadering van 22 Juli, tegelijk met het daarmede verband houdende voorstel tot het aan gaan van een transactie met het Rijk, waarbij het Rijk zou verkrijgen een oppervlakte aan de Gemeente toe- behoorende grond aan de Kortenaerkade en de Gemeente een gedeelte van het terrein, ingenomen door het Departement van Buitenlandsche Zaken, noodig voor het maken van bedoelde nieuwe straat. In verband met een staande de vergadering ingediend voorstel van het Raadslid Van Liefland, beoogende een wijziging in het voorgestelde plan, werd de verdere behandeling dier voorstellen aangehouden. Een voorstel van het Raadslid Dolk, eveneens be- oogend wijziging van het plan van de nieuwe straat, werd in de Raadsvergadering van 26 Augustus om prae- advies in handen van Burgemeester en Wethouders gesteld. Over het voor de nieuwe straat te kiezen tracé werd daarna het advies van den architect Berlage ingewonnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 99