28 •23 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. 1913 1914 f 42.696,26 terwijl n jj jj f 40.720,06 1.771,35 940,44 11,31 Geloste Goud- en Zilverpanden. Linnen-, wol- en div. panden Effecten Pensioenen f 30.072.69 6.376,36 540,79 3.730,22 Te zamen Verkochte Goud- en Zilverpanden Linnen-,wol- en div. panden Effecten f 29.403,18 6.749,24 581.91 3.721,76 f 40.456,09 1.560,98 672,41 6,78 verstrekt op pensioenen, wordt berekend bij termijnen van 15 dagen. Als minimum is één termijn verschuldigd. Is de beleentijd langer dan 15 dagen, dan komt een gedeelte van een termijn van niet meer dan één dag voor renteberekening niet in aanmerking; overigens geldt een gedeelte van een termijn voor een geheelen termijn. Ingeval van beleening ingevolge art. 62 wordt steeds de dag van verkoop mede in aanmerking genomen. Daar de oplevering van de gedrukte rentetarieven eerst in Mei plaats had kon de invoering van het nieuwe tarief niet voor 1 Juni geschieden. Ofschoon wegens het verhoogde rentetarief op eene meerdere ontvangst aan rente kon worden gerekend, werd tengevolge eene verminderde aflossing van panden na den ingetreden oorlogstoestand, in Augustus, en het uitstellen van de verkooping die, in gewone omstandigheden, in October moest gehouden worden, aan intrest f 746,90 minder ont vangen dan in het vorige jaar. Aan intrest van de afgeloste panden werd ontvangen f 40.456.09 en van de verkochte panden f 2.240,17 tegen f 40.720,06 en f 2.723,10 in 1913. De ontvangen intrest, verdeeld over de verschillende soorten van panden, bedroeg voor: Totaal f 43.443,16 de ontvangen rente van de geloste goud-, zilver-, linnen-, wol en diverse panden, verdeeld naar den rentevoet, is als volgt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1001