28 25 Aiimiiiistratieloon. Vast recht op rijwielen. Rantsoen. Vervallen overschotten van verkochte panden. panden minder Het rantsoen of vendugeld, 5 van de koopsom bedragende, bracht dit jaar, ook wegens het verminderde aantal ver- koopingen, slechts f 1.806,00® op zoodot, vergeleken bij het vorige jaar, waarin f 2.138,65 werd ontvangen, het een minder bedrag van f 332,64® opleverde. Het bedrag der aan de bank vervallen overschotten van verkochte panden was dit jaar f 1.389,31 lager dan het vorige jaar. Het bedroeg f 2.581,18® tegen f3.970,49® in 1913. Voor het ontvangen van overschotten werden aangeboden 2697 beleen briefjes waaronder er 2358 waren waarop werd uitbetaald f 5.211,32 en 339 waarvan de panden, bij verkoop, verlies hadden opgeleverd of wier opbrengst juist voldoende was om het aan de Bank verschuldigde te voldoen. Van het overschot van de in 1912 verkochte panden ad f 9.216,66 was sedert opgevraagd f 5.981,59®; het restant ad f 3.235,06® of 35,1 van geheele bedrag kwam in 1913 en 1914 dooi- verjaring aan de Bank. Wegens inkorting van den termijn, binnen welken het overschot moet worden afgehaald, tot op 12 maanden kwam ook van het in 1913 ontvangen overschot van verkochte panden ad f 7.505,33®. waarvan sedert was uitbetaald f5.272,85, een bedrag van f 2.232,48® of 29,74 van het geheele bedrag, door verjaring aan de Bank. De sedert 1910 ontvangen overschotten van verkochte panden en de daarop uitbetaalde bedragen aan de houders van beleenbriefjes zijn in den volgenden staat opgenomen. Wegens meerdere lossing van rijwielen werd aan vast recht f 45,50 meer ontvangen dan in het vorige jaar; de ontvangst, dit jaar, bedroeg f 228,tegen f 182,50, in 1913. Tengevolge het verminderde aantal afgeloste bedroeg het ontvangen administratieloon f 419,17 dan in 1913. Er werd dit jaar ontvangen f 7.920,46 tegen f 8.339,63 ten vorige jare. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1003