I 28 Ij 1910 1911 1912 1913 1914 26 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAX LEEN ING. Uitbetaald in het Jaar. Veijaard. f f 2.338,965 Opgenomen gelden. Uitkomsten van de verschillende kantoren. Nog opvraagbaar. Rente van opgenomen gelden. De betaalde rente van de opgenomen gelden bedroeg om het hierboven vermelde ook f 506,67» meer dan in het vorige jaar. Er werd betaald f 8.993,33» tegen f 8.486,66 in 1913. 1ste jaar daarna. 2de jaar j daarna. 613,34 5 1.181.80 736,60 32,40 99,57 2,37 f 7.839,17 7.091.06 5 9.216,66 7.505,33 5 6.801.09 I f 2.236,11 1.772,47» 3.235,06» 2.232,48» Bedrag van het overschot. f 4.274,95 f 1.295,71 4.605,67» 4.797,42» 4.536,25 4.462,12» Jaar van hot overschot. De volgende staat geeft aan welk aandeel de verschillende kantoren hebben gehad in het, in de hierna volgende Winst en Verliesrekening tBylage 1) voorkomende, verlies ad f 13288.89». Het groote verschil in de uitkomsten is alleen het gevolg van den meerderen of minderen omzet in een kantoor. Hierbij zij opgemerkt, dat het Hoofdkantoor en het Hulp kantoor B niet zijn te scheiden omdat de panden, in het Hulpkantoor beleend, daar slechts acht dagen verblijven voor de lossing van de zoogenaamde weekpanden terwijl het verdere beheer, de administratie, de lossing enz. van de overgebleven panden geschiedt in het Hoofdkantoor. Daar met 1 Januari 1915 ook het Hulpkantoor B, Bijkantoor zal zyn geworden, kan eerst het volgende jaar eene beoor- deeling van alle kantoren plaats hebben. Doordat het saldo van voorgeschoten gelden op panden, op het einde van het jaar, belangrijk hooger was dan in het begin sloot ook de rekening van opgenomen gelden, die door de Gemeente worden verstrekt tegen eene rente van 4 ’sjaars, met een bedrag, f 40.000,hooger dan het vorige jaar en wel met f 295,000,—.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1004