28 31 f 3450,— 2600 2600,— 2000,— 1900,— 878,— 1865,— 800,— 650,— 540,— 7- 4- 1650,— 1525,— Hulpkantoor B. 1 Beheerder, vaste jaarwedde volgens de Veror- Bjjkantoor A. 1 Beheerder, vaste jaarwedde volgens de Veror dening f1200,en na afloop van elke maand 10% van de in die maand ontvangen rente van de geloste en verkochte, aan zijn kantoor beleende, panden, met wat de eerste twee jaren van exploitatie van een bijkantoor betreft, een minimum van f 200,per jaar; thans te zamen met vrye woning, vuur en licht, waarvan de waarde wordt geschat op f 350,— ’sjaars. Voor de berekening van het pensioen is deze jaarwedde vastgesteld op f 1750, 1 Tydeljjk schrijver 2 Tijdelijke jongmaatjes, weekloon f 4,tot f9, één thans één thans Het personeel der ambtenaren bestond op 31 December uit: II o o f d k a n t o o r. 1 Directeur, jaarwedde f 3200,— tot f3700,—, thans met vrije woning, vuur en licht; voor de be rekening van het pensioen vastgesteld op f 500,‘sjaars. 1 Kassier, jaarwedde f 2600,tot f 3000, thans 1 Administrateur-boekh., jaarwedde f 2600, tot f 3000, thans 1 Boekhouder, jaarwedde f2000,tot f2450, thans 2 Adjunct-boekhouders, jaarwedde f 1400,tot f 1900,—. één thans één thans 1 Pandbewaarder, jaarwedde f1400,tot f1900, thans 2 Klerken, jaarwedde f 600,— tot f 900, één thans één thans 1 Tydelijk schrijver 2 Bedienden, jaarwedde f 728,— tot f 1092,— ieder thans VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. 400,— T) w v

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1007