28 -1- 38 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEEN1NG. Specificatie der Bedryfsrekeniug. (Winst- en Verliesrekening). BATEN. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Artikel I. Administratieloon 7.920,46 Artikel 11. Vast recht op rijwielen f 228,- Artikel Ill. 840,- Artikel IV. Rantsoengelden van verkochte panden 1.806,00s f 2.000,— f Artikel V. 2.581,18s f 2.000,— f Artikel VI. i f Waardevermeerdering der effecten f Artikel VIL Restitutie van verlies op verkochte panden f f Artikel VIII. Buitengewone ontvangsten f f Overschotten van verkochte panden, aan de Bank vervallen I - 840.— f 44.500,— f 43.536,26 f 39.210,— 450,— r 4.000,— Interest a. van geloste en verkochte goud-, zilver-, linnen-, wol- en diverse panden. b. van geloste en verkochte effecten c. van voorschotten op pensioenen. d. van effecten, aan de Bank toebe- hoorende I f 10.000,— f f 38.385,81 588,69 3.721,76 175,— f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1013