J Byiage 28 IL 1°. Totaal der baten 25 tot van f Rente van voorschotten Boeten Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Giften en bedragen, contribution Andere baten 25. 100. 200. 300. 500. 1000. Betaald, f 2 21 Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het boekjaar. BATEN. Rentetax der voorschotten: (renteloos). Maximum van het bedrag, dat aan denzelfden persoon wordt voorgeschoten: f 200. Maximum van den tijd, waarover een voorschot wordt ver leend: twee jaar. Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten: NihiL OPGAVEN omtrent de Hulpbank Leenfonds Wel dadig en Zorgvuldig" te 's-Gravenhage over het boekjaar 1914. f 363,14 f 363,14 Overzicht over het boekjaar. Aantal verleende voorschotten beneden f Idem Idem Idem Idem Idem Idem Totaal van het aantal verleende voorschotten Bedrag der verleende voorschotten w n 100 200 300 500 1000 of hooger 23 f 4.095,— aflossing door de borgen betaald afschrijving wegens oninbaarheid Ontvangen. Plaatsing en aflossing van aaudeelen f Opneming van gelden, aankoop, aflos sing van schuld n v n T) W n n n n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1022