Bylage 28 II. 1°. 4 pCt. f 400,— 52 weken. 4 pCt. van f Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het boekjaar. BATEN. 345,23 5 OPGAVEN omtrent de „Hulpbank” te s-Gravenhage, over het Boekjaar 1914. Rente van voorschotten Boeten Inkomsten van bezittingen, rente van kapitalen, huur Giften en baten Andere baten (onverdeelde winst vorig jaar, enz.) Totaal der baten Rentetax der voorschotten Maximum van het bedrag, dat aan denzelfpen persoon wordt verleend Maximum van den tyd, waarvoor het voorschot. wordt verleend Dividend (in percenten) door de aandeelhouders genoten 180,77 202,88 Betaald. 139,015 959,82 f 3.759,54 f 2.315,47 1 43 78 61 28 43 254 f 50.630,— aflossing door borgen betaald afschrijving wegens oninbaarheid Ontvangen. Plaatsing en aflossing van aandeelen Opneming van gelden, aankoop, aflossing van schuld Overzicht van het Boekjaar. Aantal voorschotten beneden f25 van f 25 tot beneden f 100 100 200 200 „300 300 „400 400 Totaal der verleende voorschotten Bedrag der verleende voorschotten T) jj n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1024