28 Neen. 8.744,18 f van f 33.579,58 5 35.077,62 10 25 100 1000 23.237 6.058 5.620 2.050 3.017 5.387 1.105 23.237 f 200.617,985 4.575,— 93.95 f 205.286,935 Worden door de spaarbank voorschotten verleend? Zoo ja, wat was aan het einde van het boekjaar a. het bedrag der voorschotten onder borgtocht (niet die onder hypothecair verband verleend)? b. het bedrag der voorschotten op pensioenen? Aantal der in omloop zijnde spaarbankboekjes aan het einde van het boekjaar met een bedrag beneden één gulden 1 tot beneden 10 25 100 1000 en hooger Totaal der in omloop z(jnde spaarbankboekjes Aantal hieronder begrepen schoolspaarboekjes Aantal scholen waar gelegenheid tot sparen bestaat Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het Boekjaar. BATEN. Inkomsten van bezittingen, renten van belegde gelden Waardevermeerdering van effecten enz Andere baten 2.329,50 750,— f 196.542,75 s f Winst bügeschreven op: Reservefonds voor waardeverschillen op effecten. Tot ultimo December 1914 waren 1139 Spaarbusjes in omloop, waarin f 155.895,77 bespaard werd. De spaarbank heeft bijkantoren aan het Koningsplein n°. 29, aan de Vaillantlaan n°. 225, aan den Schenkwcg n°. 60 en aan de Frederik Hendriklaan n°. 200. Voor inleggers worden op verzoek effecten en Spaarboekjes in bewaring genomen en uit hun saldo effecten aangekocht. Pensioenverzekering, ingaande op 65-jarigen leeftijd, en verzekering van kapitaal bij overlijden, uit spaarintrest. Kostelooze tussehenkomst voor het betalen van alle Rijks- belastingen. Totaal der baten LASTEN. Rente aan de inleggers toegekend f 124.806,05 Bedrag der administratiekosten Waardevermindering van effecten - Andere lasten: Afgeschreven op meubilair, vaste goederen enz. Afgeschreven op Spaarbusjes Totaal der lasten Bedrag van de Winst over het boekjaar 6 OPGAVEN SPAARBANK TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN. n O rt w n n v r> n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1027