28 I 92,— 100 1000 1000 en hooger 21.513,48 f 6.531,54 8 OPGAVEN SPAARBANK TOT NUT VAN ’T ALGEMEEN. f 10.287,34 5 2748 n Geen. f 28.045,02 Totaal der baten f 28.045,02 f Saldo winst is By de reserve gevoegd 1.722,14 1.676,03» n f f f 214,— 306,- 6.531,54 6.225,54 2748 Geen. Overzicht der Winst en Verliesrekening over het boekjaar. BATEN. Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Waardevermeerdering van effecten Andere batenWinst by verkoop van spaar bankboekjes van f T) r Departement Seheveningen, welke de benoo- digde gelden tot een maximum van f 10.000 van de spaarbank betrektEigen beheer. Zoo ja, wat was aan het einde van het boekjaar: a. het bedrag der voorschotten onder borg tocht, (niet die onder hypothecair ver band) verleend b. het bedrag der voorschotten op pensioenen Aantal der in omloop zijnde spaarbankboekjes aan het einde van het boekjaar met een bedrag beneden één gulden Totaal der in omloop zijnde spaarbankboekjes Aantal hieronder begrepen schoolspaar boekjes Aantal scholen, waar gelegenheid tot sparen bestaat LASTEN. Rente aan de inleggers toegekend f 16.694,36 Bedrag der administratiekosten. 1.420,945 W aarde vermindering van effecten enz. volgens koers 25 Juli 1914 Andere lasten Totaal der lasten - Winst over het boekjaar Afschrijving en reserve. De afschrijving huizen bedraagt meubelen 1 tot beneden f 10 10 ,100

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1029