28 I 10 Neen. Geen. f 845,68 Totaal der baten LASTEN. 809,46 36,92 0,70 846,38 f f Overzicht der Winst- en Verliesrekening over het boekjaar. BATEN. 400 149 64 138 34 2 387 Geen. Rente aan de inleggers toegekend Bedrag der administratiekosten Waardevermindering van effecten enz Andere lasten. Totaal der lasten Bedrag van de winst over het boekjaar Inkomsten van bezittingen, rente van belegde gelden Waardevermeerdering van effecten Andere baten: Winst by verkoop van spaar bankboekjes, enz f 682,61 126,85 10 100 1000 1000 en hooger Totaal der in omloop zijnde spaarbankboekjes Aantal hieronder begrepen schoolspaarboekjes Aantal scholen, waar gelegenheid tot sparen bestaat Worden door de spaarbank voorschotten ver leend Zoo ja, wat was aan het einde van het boekjaar a. het bedrag der voorschotten onder borg tocht (niet die onder hypothecair verband) verleend b. het bedrag der voorschotten op pensioenen Aantal der in omloop zynde spaarbankboekjes aan het einde van het boekjaar met een bedrag beneden één gulden van f 1 tot beneden f n 10 - - 100 OPGAVEN SPAARBANK V. D. NEDERL. R.-K. VOLKSBOND. n r> n f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1031