29 Wethouders in Maart van het verslagjaar gezonden aan de Hoofden van openbare en bijzondere scholen, aan de door den commandant der Brandweer verstrekte mededeelingen aan de Pers, die ter zake de meest mogelyke medewerking verleende en aan de bijzondere waakzaamheid van de Politie. Het aantal vernielde ruitjes van de buitenbrandschellen bedroeg dit jaar 311, welk aantal voor het grootste deel be schouwd kan worden als pogingen tot baldadige alarmeeringen, die evenwel niet tot uitvoering zyn gekomen. Al valt er dus op verbetering te wijzen, het totaal aantal van 587 geslaagde en niet geslaagde baldadige alarmeeringen geeft nog, vergeleken tegenover het buitenland, een treurig beeld van de baldadigheid en tuchteloosheid onzer jeugd, vooral als men hieraan nog toevoegt, dat het meerendeel der z.g. buitengewone branden moedwillig door kinderen veroorzaakt wordt. Bij de 303 branden is 32 maal gebruik gemaakt van buitenbrandkranen, zoodat dus ruim 89 der branden gebluscht zyn met kleine hulpmiddelen. Uit staat G blykt, dat 16 branden zyn ontstaan tengevolge van het gebruik van petroleum, d. i. de schoorsteenbranden en buitengewone branden (straatbranden enz.) niet medege- rekend ruim 8 °/0 van het geheele aantal branden. Telt men bij de berekening van dat percentage, behalve de schoorsteenbranden en buitengewone branden, evenmin de 17 branden mede, waarvan de oorzaak onbekend is ge bleven en vermoedelijk ook meerdere aan het gebruik van petroleum zyn te wyten, dan stygt het tot ruim 9.3 °/g. Slechts acht branden van meerder beteekenis hadden dit jaar plaats n.l. op den 22sten April aan de Nieuwe Molstraat 2b, alwaar een meubelmakerswerkplaats nagenoeg geheel uit brandde; op den 4en Mei aan de Noorderbeekstraat 4, alwaar een mechanisch gedreven loonzagerij en schavery grooten- deels uitbranddeop den 9en Mei aan het Spui 108, alwaar alle aanwijzingen voor brandstichting aanwezig wraren en een uitslaande brand plaats had; op den 30sten Juni aan de Oude Molstraat 20a, in een distilleerderij; op den 14den Juli aan het Alexanderveld no. 1, op een hooizolder van een stalhouderij; op den 4den September een uitslaande brand aan de Bankastraat 4a en Laan Copes van Cattenburch 26, ■waar in een werkplaats en meubel bewaarplaats brand ont stond, welke oversloeg op een party geperst stroo, liggende op een terrein aan de Laan Copes van Cattenburch; op denzelfden datum een brand in twee hooischelven op de grens van de Gemeente Ryswyk, en op 11 September aan het Westeinde 172, alwaar in een winkel in rijwielen, welke binnenkort zou geopend worden een groote party rijwielen ernstig beschadigd werd. 2 VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1033