29 Aan Gemeente-eigendommen werd de volgende schade toegebracht Tweemaal een buitenbrand, n.l. op 1 April aan de binnen- betimmering van het monument op het Plein 1813, en op 27 Juni aan de schutting rondom de ziekenbarakken aan de Jacobastraat, zeven kleine binnenbranden n.l. op 12 Januari aan de Korte Vleerstraat 110 en Kerkstraat 11; op 27 Juni in een houten schuur aan de Mackaystraatop den 6den en 16den November respectievelijk aan den Z. O. Buitensingel 92 en Zieken 39, benevens op 18 en 29 December aan de Gemeentescholen aan het Kortenbosch 159 en de Badhuiskade 27, en éénmaal een uitslaande brand in perceel Bezemstraat 19. Driemaal werd de hulp der Brandweer ingeroepen voor brand aan Rijkseigendommen n.l. op 15 Januari in het Ministerie van Koloniën voor een haardbrand, op den 4en September voor het blusschen van een brand in een flinke party balen geperst stroo, welke opgetast lag op de binnen plaats van perceel Laan Copes van Cattenburch 26, en op 8 October in het Huis van Bewaring aan de Casuariestraat, alwaar een vrouwelyke gedetineerde stroo in haar cel in brand gestoken had. Uitgezonderd de brand aan de Banka straat 4a op 4 September, waarby op het aangrenzende terrein een party stroo in brand geraakte, de brand op 22 April aan de Nieuwe Molstraat 25, waarbij de omliggende gebouwen min of meer geblakerd werden gelukte het ook dit jaar weer, de branden te beperken tot het perceelsgedeelte, het welk by aankomst der Brandweer reeds door het vuur was aangetast. De tyd benoodigd, voordat de eerste hulp na ontvangst der brandmelding bij den brand aanwezig was, heeft dit jaar gemiddeld 5 min. 28 sec. bedragen. By de berekening van dit gemiddelde zijn de baldadige alarmeeringen, geruchten en buitengewone branden buiten beschouwing gelaten. Voor dicht by kazernen of posten gelegen wijken is dit tydsverloop korter, voor de verder afgelegen wijken soms aanzienlijk langer. Uit staat I blykt, welke de minimum, maximum en gemid delde tyd is geweest, waarin in de verschillende wyken de eerste hulp ter plaatse aanwezig was. Waar de maximumcyfers, zooals byv. voor wijk lenwy'k IX, zeer hoog zyn, zy er de aandacht op gevestigd, dat de tyd berekend is geworden tot aan het inkomen van het «Nader bericht”op 4 September bij een brand in een tweetal hooischelven in de onmiddellijke nabijheid van Ryswyk, alwaar geen publieke brandschellen aanwezig zyn, duurde het 27 minuten voor men langs telefonischen weg dit bericht kon VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1034