29 14 emmers met benzine hangen, verbonden door een stuk touw, dat verder leidde naar een in brand geraakte trap. Alles duidde hier op brandstichting. Door een toeval was het touw doorgebrand, vóórdat de emmers met benzine vuur konden vatten, waardoor vermoedelijk een ernstige ramp voorkomen is. De brand kon met 2 stralen op de waterleiding bedwon gen worden. 30 Juni. Zware binnenbrand in perceel Oude Molstraat 20a, veroorzaakt door een ontploffing van dampen uit een distilleerketel, waarbij groote schade aangericht werd aan het eigen- en de omliggende perceelen, terwijl een viertal personen niet ernstig gewond werd. De brand werd zeer snel bedwongen met twee stralen van de waterleiding. Hierdoor werd een erger onheil, dat bjj de groote voorraad spiritus, zeer zeker ontstaan zou zijn, nog tijdig voorkomen. 3 Juli. Kleine binnenbrand Kockstraat 320, waarbij de huisvrouw zich de beide armen brandde; zij werd door de Brandweer verbonden. 9 Juli. Kleine binnenbrand in perceel Frederikstraat 58a, waarbij de bewoner zich één der polsen brandde; hij werd door de Brandweer verbonden. 14 Juli. Uitslaande brand in een stalhouderij Alexander- plein 1, waarbij een hooizolder boven een paardenstal ge deeltelijk uitbrandde; de brand werd beperkt tot den hooi zolder door middel van 4 stralen op de waterleiding. 15 Juli. Zware binnenbrand in perceel Oog in ’t Zeilstraat 48, welke gebluscht werd met 1 straal op de waterleiding. De brand woedde in een gesloten kamer, waarvan de be woner afwezig bleek te zjjn. Aanvankelijk werd door de buren vermoed, dat deze zich in het brandend perceelsge- deelte bevond. Door inklimming en met gebruikmaking van het rookmasker moest de Brandweer zich hiervan overtuigen. 2 Augustus. Zware binnenbrand in perceel Gedempte Burgwal 30, welke gebluscht werd met één straal op de water leiding; de brand werd beperkt tot het kantoor, dat gedeel telijk uitbrandde. 14 Augustus. Zware binnenbrand in perceel Dunne Bierkade 4a, welke gebluscht werd met 2 stralen op de waterleiding. 2 September. Uitslaande brand in perceel Z. O. Binnen singel 10, welke gebluscht werd met twee stralen op de waterleiding. Een zolderkamertje brandde geheel uit, terwijl een gedeelte van de kap verbrandde. 4 September. Uitslaande brand in perceel Bankastraat 4a en Laan Copes van Cattenburch 26. Een meubelmakerswerk- plaats en een bergplaats van meubilair verbrandden gedeel telijk, benevens een ferme partij balen geperst stroo, liggende op het open terrein van Laan Copes van Cattenburch 26 VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1045