29 16 4. Personeel en oefeningen. 1 2 2 1 1 9 2 3 2 1 35 44 2 October. Kleine binnenbrand in perceel Sonoystraat 12, waarbij de bewoonster zich, alweer door onvoorzichtig om gaan met benzine, beide handen in den 2den graad ver brandde. Ze werd door de Brandweer verbonden. 8 October. Kleine binnenbrand in perceel Casuaristraat 11 (Huis van bewaring), waar een vrouweljjke gedetineerde zich bjj een poging tot brandstichting hevig had verbrand over het grootste deel van het lichaam. Ze werd door de Brandweer verbonden en door den Gemeentelijken Genees kundigen dienst naar het Gem.-Ziekenhuis gebracht, alwaar zij nog denzelfden nacht overleed. 23 October. Kleine binnenbrand in perceel Korte Hoog straat 14, waarbij de huisvrouw zich beide handen licht brandde. Zij werd door de Brandweer verbonden. Het brandweerkorps bestond op 31 December uit: Commandant Eerste brandmeesters; Brandmeesters Telegrafist Schrijver (typiste); Hoofdbrandwachts le klasse; Hoofdbrandwachts 2e klasse; Machinisten Hulpmachinisten Hulptelegrafisten Brand wacht-kraandraaier Brandwachts le klasse; Brandwachts 2e klasse. Aan het korps ontviel na een zeer kortstondig lijden de hoofdbrandwacht le klasse, Chef van den Brandweerpost a/d Theresiastraat, F. E. Becue, een volijverig en getrouw dienaar van de Gemeente. Verder hadden de volgende mutatiën plaats: De tijdelijke schrijver A. J. P. Koster werd den 16en Januari wegens Militiedienst tjjdelijk vervangen door Mejuf frouw' W. Dierkxhjj verliet den Gemeentedienst voor goed op den Isten Juli. Een brandwacht van de le klasse en één van de 2e klasse verlieten den brandweerdienst om in een anderen Gerpeente- lijken dienst over te gaan. Een hoofdbrandw'acht 2e klasse werd bevorderd tot hoofdbrandwacht le klasse. Een brandwacht le klasse werd bevorderd tot hoofdbrandwacht 2e klasse. VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1047