29 18 Paarden. 5. vervangen van de paardentraetie door automobieltractie. Te dien einde werd, bij besluit van B. en W. d.d. 5 Mei 1914, no. 9487/7 aid. G. B., toestemming verleend tot het opleiden van 7 man uit het personeel tot automobielbestuurder en 10 andere hoofdzakelijk koetsiers tot chauffeurs. De lessen werden gegeven door den Directeur van het Automo- biel-Technicum, den Heer G. F. Steinbuch. Met deze oefeningen, die geleidelijk tot het overige per soneel zullen worden uitgebreid, werd daarna belast één der Brandmeesters, die bovengenoemden cursus tot automobiel bestuurder gevolgd heeft. In verband hiermede werd by besluit van B. en W. d d. 3 November, no. 22905 Afd. G. B., toe stemming verleend tot het aanschaffen van een 2e hands automobiel. Voortgegaan werd met het geven van les in Eerste Hulp bij Ongelukken en met den herhalingscursus daarin voor hen, die reeds een volledigen cursus hebben doorloopen. Negenmaal werd dit jaar door manschappen van de Brand weer de eerste hulp verleend aan particulieren by verwon dingen. tengevolge van brand als anderszins op de plaats van den brand, benevens nog tienmaal, hetzij aan de kazernes of posten of by toevallige ontmoetingen op straat; in het geheel dus 19 maal of 7 maal meer dan het vorige jaar. Een van de hoofdbrandwachts bleef belast met het toezicht op de bluschmiddelen in de Rijks- en Gemeentegebouwen. Vier andere hoofdbrandwachts werden bekend gemaakt met de inrichting dier gebouwen en de plaatsing der brandkranen aldaar. De bewaking der verschillende publieke vermakelijk heden vorderde dit jaar bij 1611 voorstellingen 2352 man. Staat K geeft aan waar en door hoeveel manschappen deze bewaking heeft plaats gehad. Deze bewakingsdienst wijst tegenover 1913 (1603 voorstellingen met 2382 man) eene vermindering van 30 man by een vermeerdering van 8 voor stellingen, voortvloeiende uit het weder openstellen van den schouwburg, welke by iedere avondvoorstelling door 5 man bewaakt wordt, terwy'l in 1913 de tentoonstellingen met Lunapark veel bewaking eischten, de Internationale Land bouwtentoonstelling dagelijks zelfs eene bewaking van 8 man. Voorts werd tydens het verblyf van H. M. de Koningin n het Huis ten Bosch aldaar gedurende 58 dagen in de avond- en nachturen een brandwacht gedetacheerd. De leeftijden en diensttijden waren op 31 December als volgt VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1049