29 20 6. Kleeding, wapens eu nachtleger. 7. Gebouwen. De gebouwen zijn in goeden staat. Hiervan moet uitge zonderd worden de houten klimtoren van het Centraalstation. Reeds jaren geleden was in beginsel tot het vernieuwen in steen en ijzer besloten, doch de bouw werd uitgesteld in verband met de reorganisatieplannen. Stroo door G. M. v. d. Kuijlen te ’s-Gravenhage a f26.25 per 1000 K.G. Hooi door Johs. Vermeulen en Zoon te Waspik a f34.48 per 1000 K.G. Haver door Johs. Blonk en Co. te ’s-Gravenhage ii f81.50 per 1000 K.G. De leveranciers van kleeding voldeden aan hunne ver plichtingen. Bijna alle reparatiën geschiedden in eigen beheer. Op 31 December waren op het magazijn voorradig: 257 werkkielen. 222 werkbroeken. 173 blauwe handdoeken. 18 witte handdoeken. 127 halsdassen. 73 paar handschoenen. 42 paar vingerwanten. 61 beddezakken. 37 overtrekken voor hoofdkussens. 145 wollen dekens. 195 beddelakens. 40 gordels. 37 btflen. 41 byltasschen. 87 reddingslijnen. 41 gordelhaken. 70 musquetonhaken. Ten gevolge van de mobilisatie liep in het begin van Augustus de prijs van de fourage abnormaal hoog op, reden waarom B. en W. meenden te moeten afwijken van het con tract, terwijl er besloten werd bij elke te leveren hoeveelheid in te koopen volgens den marktprijs, welke handelwijze tot het einde van het jaar gevolgd werd. Bijgevolg had in het begin van October geen aanbesteding van de fourage plaats. VERSLAG DER BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1051