30 Artikel 22 der Woningwet werd niet toegepast. Artikel 25 der Woningwet werd niet toegepast. HOOFDSTUK IV. Onteigening. HOOFDSTUK V. Uitbreiding van bebouwde kommen. c. Raadsbesluiten ingevolge artikel 28 werden niet genomen. 19. Raadsbesluiten ingevolge artikel 28, le en 2e lid der Woningwet. Toepassing van artikel 28, 3e lid. 18. Raadsbesluiten ingevolge artikel 27, le lid, der Wo ningwet. Toepassing van artikel 27, 2e en 3e lid. Onteigening volgens artikel 77 der Onteigeningswet vond niet plaats. 17. Onteigening volgens artikel 77 der Onteigeningswet, onderscheiden naar gelang artikel 77, le, 2e, 3e en 4e lid, is toegepast; met vermelding, of de onteigening geschiedde ten name der Gemeente of van vereenigingen, vennoot schappen of stichtingen, krachtens Raadsbesluit of krach tens Koninklijk besluit. Raadsbesluiten, als hier bedoeld, zijn genomen resp. op: a. 30 Maart 1914, met betrekking tot grond, gelegen tus- schen de Muzenstraat en den Fluweelen Burgwal, b. 16 November 1914, met betrekking tot grond, gelegen aan den Noordwal, 16 November 1914, met betrekking tot grond, gelegen aan de Anna PaulownastraaU 16. Toepassing van artikel 25 der Woningwet. 15. Toepassing van artikel 22 der Woningwet. De onder a, b en c vermelde Raadsbesluiten zijn door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd, tegen het verleenen van welke goedkeuring voorziening niet gevraagd is. 4 VERSLAG WONINGWET.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1059