30 5 HOOFDSTUK VI. Geldelijke steun van gemeentewege. In zijne op 19 Januari 1914 gehouden vergadering heeft de Gemeenteraad op een verzoek tot het bekomen van een voorschot, als bovenbedoeld, afwijzend beschikt, aangezien de op de door de wet bepaalde wijze te geven zekerheid voor de terugbetaling niet kon worden verkregen. 20. Rentedragende voorschotten aan personen, tot wie eene aanschrijving tot verbetering is gericht; bedrag, af lossing en rente. Bij adres, d.d. 3 Maart 1914, heeft de „Coöperatieve Wo- ning-vereeniging voor Gemeentepersoneel te ’s-Graven- hage” den Gemeenteraad verzocht, om als niet gedaan te willen beschouwen hare, in het Verslag over het jaar 1912 vermelde aanvrage, ter bekoming van een voorschot ten behoeve zoo van aankoop van aan en nabij de Wolmarans- straat gelegen grond, als van den bouw van arbeiderswo ningen op dien grond. Raadsbesluiten ingevolge artikel 29 der Woningwet wer den niet genomen. 21. Voorschotten en bijdragen aan Vereeuigingen, Ven nootschappen of Stichtingen verleend overeenkomstig ar tikel 30 der Woningwet. In zijnen op 6 Juli 1914 gehouden vergadering heeft de Gemeenteraad bepaald, op welken voet aan Vereenigingen, In dato 28 Augustus 1914 heeft de „Algemeene Coöpera tieve Woningvereenigiug” aan den Gemeenteraad het ver zoek gericht, om haar, ten behoeve van den bouw van ar beiderswoningen, in erfpacht uit te geven een terrein, gelegen ten Zuidoosten van het speelterrein aan de Beijers- straat, en een rentedragend voorschot groot 218.000,te verleenen. De Coöperatieve Bouwvereeniging „Luctor et Emergo” en de Vereeniging „Verbetering zij ons Streven” hebben in den loop van het jaar 1914 het bedrag van het door elk van beiden gevraagde voorschot, vermeld in het Verslag over het jaar 1913, teruggebracht tot resp. j 298400.en 122000.—. VERSLAG WONINGWET.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1060