I 30 II. ■WH 6 VERSLAG WONINGWET. Voorts heeft de Gemeenteraad in diezelfde vergadering besloten: B. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen te be vorderen, dat verdere bouw van arbeiderswoningen, op den voet, bedoeld in het praeadvies van Burgemeester en Wet houders, d.d. 19 Juni 1914, (Bijlage no. 759) tot stand kome en daartoe zoowel onverwijld met lichamen, toegelaten als werkzaam in het belang van de verbetering der volkshuis- Vennootsehappen en Stichtingen, uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam en als zoodanig toegelaten, die zieh daartoe mochten aanmelden, steun van de Gemeente voor de uitvoering barer bouw plannen kan worden verleend, en te dien aanzien, overeen komstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders, vervat in hun praeadvies, d.d. 19 Juni 1914 (Bijlage no. 759) besloten, dat voor het vervolg in beginsel met een kapitaal van zoodanige Vereenigingen, Vennootschappen en Stich tingen, groot twee ten honderd van het benoodigde bedrag, genoegen genomen kan worden en dat aan het verleenen van den steun overigens, behalve de bij het Koninklijk Be sluit, d.d. 28 Juli 1902 (Staatsblad no. 102,) gewijzigd bij dat van 12 Februari 1913 (Staatsblad no. 52), voorgeschreven bepalingen, en behoudens de door elk bijzonder geval ge vraagde voorschriften, zullen zijn te verbinden voorwaar den, welke een richtig toezicht van Overheidswege en de noodige medezeggenschap in de keuze van de categorieën van bewoners mogelijk maken. A. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen ter voorziening in de dringende behoefte in de allereerste plaats bij den Raad in te dienen: I. a. een plan tot den bouw van Gemeentewege van wo ningen aan het Kolenwagenslag; b. een zoo noodig gewijzigd plan tot den bouw van Ge meentewege van woningen aan gene zijde van het Afvoerkanaal, hetwelk voor zoover betreft den aan leg van straten is goedgekeurd bü besluit van den Raad van 7 October 1912; c. een plan tot den bouw van Gemeentewege van wo ningen nabij den Trekweg; voorstellen ter bekoming van voorschotten van Rijkswege tot uitvoering van de onder I bedoelde plannen en zoo noodig van bijdragen in de deswege verschuldigde annuïteiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1061