i 30 voor- 7 VERSLAG WONINGWET. vesting, onderhandelingen worden aangevangen en voort gezet, als plannen van bouw van Gemeentewege worden voorbereid. E. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen te be- worde voorzien in onderdak voor onbe- vorderen, dat huisden. I. tot het instellen van een woningbeurs; II. tot het inrichten van eene volledige woningstatistiek; III. tot het instellen van een Dienst voor de Volkshuis vesting. F. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen stellen bij den Raad in te dienen: Bij Raadsbesluit, d.d. 19 October 1914, is afgewezen een verzoek, om aan eene op te richten bouwvereeniging steun van Gemeentewege te verleenen ten behoeve van den bouw van 20 huizen, 60 arbeiderswoningen bevattende, op een terrein, gelegen aan de Gaslaan. De afwijzende beschik king is gegrond op de overweging, dat met dien bouw niet de verbetering van de volkshuisvesting, doch het behalen van geldelijk voordeel werd beoogd. 22. Overdracht van gronden en gebouwen aan Vereeni- gingen, Vennootschappen of Stichtingen overeenkomstig artikel 31 der Woningwet. Raadsbesluiten tot overdracht van grond of van gebou wen, ingevolge artikel 31 der Woningwet, werden niet ge nomen. C. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen een voorstel in te dienen ter bekoming van een voorschot van Rijkswege ten einde de Gemeente in staat te stellen tot den aankoop ten behoeve van opruiming of verbetering van woningen, die daarvoor in het belang van verbetering der volkshuisvesting in aanmerking komen, en van bijdrage in de deswege verschuldigde annuïteit. D. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen voor stellen bij den Raad in te dienen ter verwezenlijking van plannen tot onteigening van perceelen en bouw van wo ningen aan de Gedempte Gracht en aan de Pronkstraat en omgeving.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1062