30 8 VERSLAG WONINGWET. Bij hesluit, d.d. 20 Juli 1914, heeft de Gemeenteraad be schikbaar gesteld 21700, tot aankoop ten behoeve van de Gemeente, van het erfpachtsrecht op aan haar toebehoo renden, te zijner tijd met arbeiderswoningen te bebouwen, grond, groot 883 M2. en grenzende aan den gemeentegrond nabij het Kolenwagenslag, te Scheveningen, op welken van Gemeentewege zoodanige woningen gesticht zijn. Naar aanleiding van het hierboven sub 21 in de tweede plaats genoemde Raadsbesluit, d.d. 6 Juli 1914, hebben Bur gemeester en Wethouders voorstellen gedaan, overeenkom stig welke de Gemeenteraad besloten heeft, in zijne op 19 October 1914 gehouden vergadering, A. I. tot den bouw van 40 huizen, 81 woningen bevatten de, op aan de Gemeente toebehoorend terrein, te Scheve ningen, nabij het Kolenwagenslag gelegen; II. Burgemeester en Wethouders te machtigen, om ten behoeve van de Gemeente aan te vragen en te aanvaarden: a. een voorschot uit ’s Rijks kas, tot een maximum van 163.400.—, ten behoeve van dien bouw; b. een bijdrage uit ’s Rijks kas, ter grootte van de helft van het nadeelig saldo der exploitatie van de woningen; alsmede B. I. tot den bouw, te Scheveningen, van 86 huizen, 172 woningen bevattende, op het aan de Gemeente toebehooren- 23. Aankoop van gronden en gebouwen overeenkomstig art. 31 der Woningwet. De Gemeenteraad heeft besloten: a. in zijne op 24 Augustus 1914 gehouden vergadering, tot aankoop van eene aan de Kritzingerstraat gelegen op pervlakte grond, groot ongeveer 2920 M2., met het doel, dien grond te zijner tijd aan de Vereeniging „Verbetering zij ons Streven” in erfpacht uit te geven, ter bebouwing met ar beiderswoningen; b. in zijne op 5 October 1914 gehouden vergadering, tot aankoop van eene aan de Wolmaransstraat gelegen opper vlakte grond, groot 6215 M2., met het doel, dien grond te zijner tijd aan de vereeniging „Luetor et Emergo” in erf pacht uit te gaven, ter bebouwing met arbeiderswoningen. 24. Toepassing van artikelen 32, a. b en c. der Woning wet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1063