30 9 VERSLAG WONINGWET. HOOFDSTUK VII. Naleving Overige verrichtingen tot verbetering der volkshuisvesting. Toepassing van artikel 46 der Woningwet. Deze Raadsbesluiten zijn door de Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland goedgekeurd bij besluiten, d.d. 24 November 1914, G. S. resp. no. 23 en 24. Vergunningen als bedoeld in het 2de lid van artikel 49 der Woningwet werden niet verleend. van de voorschriften der Woningwet omtrent loodsen, keten en andere soortgelijke inrichtingen. Artikel 46 werd in één geval toegepast en wel ten aanzien van vier in aanbouw zijnde huizen aan een nieuwe straat, evenwijdig loopende met de Beeklaan, waarbij, na de waar schuwing, bedoeld bij het eerste lid van dat artikel, de toe gang tot dat werk den werklieden werd belet, ten einde het verder bouwen in afwijking van de goedgekeurde teeke- ning voor dien bouw en in strijd met de betrekkelijke voor schriften der Bouw- en Woonverordening, te stuiten, aan gezien de eigenaar dier perceelen niet de vereischte veran keringen aan de gevels had aangebracht, de balklagen had samengesteld uit een minder aantal binten dan op gemelde teekeningen was aangegeven, een draagbalk in een muur vak van voor dat doel onvoldoende sterkte en zonder eenige nadere voorziening had opgelegd en voorts van één dier perceelen de platbalklaag boven verschillende vertrekken had samengesteld uit binten van voor dat doel te geringe afmetingen, waardoor eene veilige bewoning dier huizen niet was verzekerd. de terrein, gelegen aan de zuidwestzijde van het Afvoer kanaal en tot den aanleg van straten op het voor dien bouw bestemde gedeelte van gemeld terrein; II. Burgemeester en Wethouders te machtigen, om ten behoeve van de Gemeente aan te vragen en te aanvaarden: a. een voorschot uit ’s Rijks kas, tot een maximum van 332.000.ten behoeve van de uitvoering der sub I ge noemde werken; b. eene bijdrage uit ’s Rijks kas, ter grootte van de helft van het nadeelig saldo der exploitatie van de woningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1064