30 11 VERSLAG WONINGWET. 2o. hinder van vocht in een perceel aan de Schedeldoeks- haven no. 144, veroorzaakt door het doorslaan van den zij gevel en het niet tocht- en lekvrij zijn van het dak, tot op heffing van welke gebreken de zijgevel met een cementlaag werd bepleisterd, het dak tocht- en lekvrij en de dakgoten waterdicht werden gemaakt. Naar aanleiding van verschillende, ook door de Gezond heidscommissie overgebrachte, klachten werden voorts nog verbeteringen op aandrang van het Gemeentelijk Bouw en Woningtoezicht aangebracht. lOo. tot het aanbrengen van de noodige voorzieningen tegen brand in 2 perceelen; Ho. tot het aanbrengen van een betonvloer en een wa terdichte rioleering in een als vischpakhuis gebezigd per ceel. 3o. het perceel Sehiestraat no. 1, waarin paarden wer den gestald en dat voorts gedeeltelijk werd gebezigd voor het verwerken en inmaken van visch; de urine en het afvalwater drongen in den bodem, zoodat door de omwo nenden hinder van stank werd ondervonden. Het stallen van paarden werd gestaakt en ten aanzien van de inrichting voor het verwerken van visch werden verschillende voorschriften gegeven, welke zijn nageleefd. 4o. twee paardenstallen in de perceelen Katwijkstraat nos. 47 en 47a, waarbij wegens afwezigheid van een mest put, de mest in den stal werd opgehoopt, terwijl een be hoorlijke gelegenheid tot afvoer van urine, afvoer van staldampen en middelen tot wering van stal insecten ont braken. De houder van het paard in den stal van eerstgenoemd perceel heeft den stal ontruim^, terwijl de houder van het paard in laatstgenoemd perceel is aangeschreven tot het aanbrengen van de noodige voorzieningen. Deze verbeteringen betroffen: lo. hinder van stank van een achter het perceel Jacob Gatsstraat no. 195 gelegen paardenstal, waarin tevens wordt gedreven een inrichting tot het rooken van vleesch. De houder van de paarden heeft de stalling gestaakt, terwijl voor het rooken van vleesch eene vergunning ex de Hinderwet is verleend en de aan die vergunning verbon den voorwaarden worden nageleefd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1066