Bijlage 31 ONGEVALLEN. Aantal. VERSLAG betreffende de uitkomsten der Ongevallen verzekering in het jaar 1913. Het „Fonds ter bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1901” is opgericht krachtens Raadsbesluit van 20 September 1909, teneinde de lasten der Ongevallen verzekering gelijkmatig over verschillende jaren te verdeelen, daar krachtens genoemd Raadsbesluit met ingang van 1 Januari 1910 de Gemeente ’s-Gravenhage rechtstreeks het risico dier verzekering draagt op de wyze, bepaald in de artikelen 5254 der „Ongevallenwet 1901”. In dat fonds stort de Gemeente jaarlijks een bedrag, gelijk aan de premie, welke aan de Rijks verzekeringsbank zou moeten worden betaald, indien de Gemeente by die bank ware verzekerd. Aan de administratie van dit Fonds is over het jaar 1913 het hieronder volgend verslag ontleend. I. Het aantal ongevallen, in 1913 voorgekomen in de ver- zekeringsplichtige bedryven der Gemeente, welker kosten door het Fonds moesten worden gedragen, bedroeg 266, waarvan het volgende staatje een splitsing geeft naar de verschillende takken van dienst en naar den invaliditeitsduur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1068