31 11 1_[ loo loo jioo loo 3 VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. TAK VAN DIENST. 1903 j 1904 1909 1905 1906 II. Invaliditeitsduur. IN V AL1DITEITSDVUR. 1907 I1908 1905 1906 3 7 4 2 3 I 3 4 5 5 5 1 j 100 11 100 1 100 2 100 1| 100 100 2 100 20 19 30 25 13 20 28 34 22 18 27 28 van het totaal aantal ongevallen in het jaar 1904 20 I 22 29 27 28 15 24 27 26 21 19 24 28 20 27 26 21 23 15 22 37 21 21 25 26 23 22 15 _1| |100 I 1912 i 1913 Aantal ongevallen per f 1000,— loon in 1910 j 1911 De splitsing der ongevallen naar den invaliditeitsduur, voor elk der jaren 19031913 afzonderlijk en voor diejaren te zamen, uitgedrukt in percenten van het totaal aantal ongevallen in elk dier tijdvakken, geeft de volgende uit komsten. 19121 35 36 25 j 24 i 22 j 16 19081 Korter dan 3 dagen 24 37 dagen 8-14 15—42 Langer dan 42 dagen (doch niet blijvend) Blijvend invalide of overleden Totaal 1913; 1903/1913 1909 1910 11911! Uit deze cijfers blijkt, dat in het jaar 1913 bij de Gas fabrieken een aanzienlijke vermindering van het aantal onge vallen per f 1000,loon is waar te nemen in vergelijking met 1912 (21,6 waartegenover echter een verhoudings gewijze zeer veel gróoter toename plaats hadby de Duin waterleiding en den Reinigingsdienst (resp. 28,1 en 40,1 °/o). De vermindering van het aantal ongevallen bij de Gemeente werken is niet groot (8,1 °/0), terwijl aan het cijfer voor de overige bedrijven weinig waarde is te hechten, daar het totaal aantal te gering is. De hieronder volgende staat geeft een overzicht van het aantal ongevallen per f 1000,loon in de vier grootste bedrijven in elk der jaren 1903 tot 1913 voorgekomen. 1906 I 1907 Gasfabrieken. io.190 0.180 0.217 0.203*0.174 0.173 0.145 0.158 0.123 0.103 0.081 Duinwaterleiding 0.053'0.0340.140 0.174 0.163 0.185 0.155 0.152 0.148 0.087 0.112 Gemeentewerken 0.094 0.111 0.100 0.097 0.140 0.102 0.133 0.119 0.076 0.093 0.085 Reinigingsdienst. 0.200 0.305 0.282 0.300 0.333 0.367*0.213 0.262 0.196 0.120 0.168 5 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1070