31 1.729,04 3.191,27 5 1.314,31 6.819,95 13.054,57 5 f f III. Verschillende Opmerkingen. In de tabellen I t/m. III zijn de ongevallen in het jaar 1913 gerangschikt respectievelijk naar het uur, den dag en de maand, waarin zij plaats vonden. By iedere rubriek is aangegeven, welk percentage van het totaal aantal de in die rubriek voorkomende ongevallen uitmaken. Boven dien is ter vergelijking aan elk der staten toegevoegd een overzicht van de overeenkomstige percentages voor de jaren 19031913 te zamen. Uit tabel I blijkt, dat het algemeen waargenomen ver schijnsel, dat de meeste ongevallen plaats hebben tusschen 10 en 12 uur en dat kort na den aanvang van den tweeden werktijd, dus tusschen 2 en 4 uur, eveneens een hoog per centage der ongevallen voorkomt, in 1913 zich nog in sterker mate heeft voorgedaan dan over het geheele tijdvak 1903 1913. In tegenstelling met het vorige jaar blijft het percen tage in de morgenuren (68) aanzienlijk beneden dat over het genoemde tijdvak. De overige uren van den dag ver- toonen geen belangrijke afwijkingen. Tabel II doet zien, dat in 1913 de meeste ongevallen op Woensdag plaats hadden en dat Maandag, waarop vroeger de meeste ongevallen voorvielen pas in de vijfde plaats komt. Eenige conclusie valt uit de cijfers over het laatste jaar niet te trekken. De cijfers uit tabel 111 voor het geheele tijdvak 19031913 vertoonen een regelmatige verdeeling van het aantal onge vallen over de verschillende maanden. Tabel IV geeft een verdeeling van de ongevallen naar den leeftijd en toont weder een vermindering van het aan tal getroffenen voor de leeftijdsgroep 20—29; daarentegen blijft het percentage voor de groep 3039 aanzienlijk boven dat, geldend voor het gansche tijdvak 1903—1913. In tabel V is een overzicht gegeven van de ongevallen, verdeeld naar de getroffen lichaamsdeelen, terwijl de tabellen VI en VII bijzonderheden geven omtrent de ongevallen, die voorloopige of blijvende renten tengevolge hadden. hebben bedragen: Kosten van geneeskundige behandeling k tijdelijke uitkeeringen c. voorloopige renten d. Contante waarde van blijvende renten Overbrengen FINANCIËELE RESULTATEN. De kosten der in het jaar 1913 voorgekomen ongevallen 5 VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. n 5>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1072