i' L 31 Overgebracht 10 143,84 s 2.429,28 s 13.054,57 s 151,61 27,35 f 25.806,665 Het jaar 1913 kan voor het „Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1901” geen voordeelig jaar worden genoemd. Wel levert dit jaar, daar de premie, door de Gemeente in het Fonds gestort f 30.438,93 bedraagt, nog een overschot van f 30,438.93 f 25.806,66s z= f 4.632,265 op, maar in de voorgaande jaren kon op aanzienlijk hoogere batige saldi worden gewezen. De gunstige resultaten, die het jaar 1912 kenmerkten, zjjn in 1913 meerendeels niet bestendigd. Werd toen de ver wachting uitgesproken, dat de verlaging der posten onder a en b genoemd, een blijvende verbetering zou zijn, thans blijkt, dat dit slechts voor de laatstgenoemde is bewaarheid; de bedragen der jaren 1911, 1912 en 1913, n.l. f4.623,56, f 3.330,98s en f 3.191,27s, wijzen op een gestadige kosten vermindering. De post, genoemd onder a, die in 1912 met f 240.— was verminderd, is thans weder gestegen tot ongeveer het bedrag, dat in 1911 moest worden geboekt. De posten „voorloopige” en „blijvende renten” kan men niet zonder meer met de overeenkomstige uit voorgaande jaarverslagen vergelijken, niet alleen, omdat zij aan groote schommelingen onderhevig zijn, maar ook, omdat thans een zeer aanzienlijke post „renten aan nagelaten betrekkingen” moet worden opgenomen, benevens daarmede in verband staande „begrafeniskosten.” Neemt men de genoemde posten te zamen, dan blijken de ernstige*) ongevallen in 1913 bijna f 11.000 meer te hebben gekost dan het vorige jaar. Toch is het, zooals reeds is opgemerkt, nog niet noodig geweest van de in de vorige jaren gekweekte reserve een gedeelte te gebruiken; de kosten konden nog uit de premie worden voldaan. De administratie van het „Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1901,” gevoerd door het Gemeentelijk Pensioenbureau, heeft, evenals het vorige jaar, slechts een zeer klein bedrag aan kosten veroorzaakt. e. Begrafeniskosten Contante waarde van renten aan nage laten betrekkingen Aandeel in de Administratiekosten der Rijksverzekeringsbank h. Administratiekosten van het „Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1901” 6 VERSLAG OMTRENT DE ONGEVALLENVERZEKERING. ff- f Onder „ernstige ongevallen" worden dus verstaan ongevallen, die meer dan 42 dagen invaliditeit tengevolge hadden en ongevallen met doodelijken afloop.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1073