si a bj o <3S Byiage 32 Werkzaamheden. a. 1 7 3 479 13 165 314 Totaal 2249 962 387 295 193 127 111 98 49 16 4 7 263 21 16 5 1 5 1 2 92 40 5 5 11 5 355 61 21 10 12 10 1 9 2 7 Gedurende het jaar 1914 werden ingevolge art. 48, 2e lid, van het Werkliedenreglement 1911 in handen van het Scheidsgerecht gesteld 459 mededeelingen van straffen, opgelegd krachtens art. 47, en 20 mededeelingen van schade vergoedingen, opgelegd krachtens de artikelen 14 en 15 van genoemd reglement. De straffen bestonden in boete of vermindering van loon gedurende zekeren tijd, eenmaal terugzetting tot lageren rang en eenmaal niet-eervol ontslag. Tegen 13 straffen en schadevergoedingen werd beroep ingesteld, d.i tegen één minder dan in 1913. Deze straffen en schadevergoedingen, alsmede de daartegen ingestelde beroepen, verdeelden zich als volgt over de hierna genoemde takken van dienst: Gasfabrieken Gein. Reinigingsd. Gemeentewerken. Duinwaterleiding Telephoon I Electrisch Bedryf Plantsoenen Openbaar Slachthuis Gem. Ziekenhuis Alg. Begraafplaats Gem.bank v. Leening VERSLAG van de werkzaamheden en de samenstelling van het Scheidsgerecht voor Gemeentewerklieden over het jaar 1914. Tak van dienst. Aantal werklieden op 31 Dec. 1914. Straffen wegens te laat komen Totaal aantal straffen en schade vergoedin gen. Straffen en schade vergoeding i wegens andere redenen, i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1082