3 b. Samenstelling. Aan den plaatsvervangenden Voorzitter, Mr. H. W. van Sandick, werd wegens zyne benoeming tot lid van het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht, op zijn verzoek als zoodanig door den Gemeenteraad den 19den Januari eervol ontslag verleend. Ter vervulling van de hierdoor ontstane vacature werd door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den 2den Maart het lid, Mr A. L. Scholtens, benoemd tot plaats vervangend Voorzitter. In de vacature, ontstaan door het aftreden van het lid- ambtenaar J. C. de Zwart, aan wien met ingang van 1 Oc tober 1914 eervol ontslag uit den Gemeentedienst werd ver leend, werd door Burgemeester en Wethouders benoemd de heer A. Luik, Hoofdopzichter le klasse by den Gemeente lijken Reinigingsdienst, Daar door de mobilisatie een groot deel der werklieden onder de wapenen werd geroepen en derhalve niet aan de verkiezingen en eventueel noodige stemmingen zou hebben kunnen deelnemen, werd het door Burgemeester en Wethou ders niet wenschelyk geacht, de verkiezing, noodig: 1°. ter vervulling van de vacature, ontstaan door het af treden van het lid-werkman L. Buurman, wegens zijne benoeming tot lid van den Gemeenteraad, 2°. wegens de periodieke aftreding op 30 October van een lid-werkman en zyn plaatsvervanger, te doen plaats hebben. In verband hiermede werd door den Gemeenteraad in zyne vergadering van den 19en October besloten, dat van art 52, 5e lid, van het Werkliedenreglement 1911 zou worden afgeweken, in dier voege, dat 1°. de zittingstijd van het op 30 October aan de beurt van aftreding zijnde lid-werkman en zyn plaatsvervanger zal voortduren, tot dat, na terugkeer van normale omstan digheden, de benoeming van een lid-werkman en zijn plaats vervanger zal hebben plaats gehad, en 2°. de zittingstyd van deze laatsten zal geacht worden op 30 October 1914 te zyn aangevangen. VERSLAG V. H. SCHEIDSGERECHT V. GEMEENTEWERKL. 32

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1084