ff 33 33 2 3 LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGSS EN VOETPADEN. AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDDELDE RICHTING. wie met het van BREEDTE. SOORT en KLASSE. 5. 6. 4. 3. 7. 2. 8. 9. 10. Breedte. Lengte. Klasse. Soort. 250 M. 1ste 1, 2. I.oosduinscbe weg. venhaagsehe No. 20). 415 M. id. 3, 4, Eflk- en Duinsche Koolasch laan. weg. Burgem. en 585 M. ld. id. Idem. Besluiten van 1906, Zandweg. 1.50 Meter. 885 M. 2e Idem. Gem. ’s-Graven-|23 April/3 Mei hage. „de Bierkan” I over den duiker. a o bC C Jd c cö BENAMING VAN DEN WEG OF VAN HEI' VOETPAD. 4, 5, Verlengde Eijk- en Duinsche laan. 6 Meter, was: van het midde over 3 Meter va hard. Van de verlengde E(jk-en Duinsche laan, van de N.-W. grens van het kadastrale per ceel gem.’s-Gravenhage,Sec tie A. M., No. 2920 af in N. richting tot nabij het per ceel kadastraal Sectie A. N., No. 281 en vandaar in N.-O. Van degrensdergemeentel Loosduinen nabij de begraaf plaats Eijk en Duinen in N.-W. richting tot de N.-W. grens van het kadastrale perceel gemeente ’s-Graven tage, Sectie A. M. No. 12. Ter vervanging van het slag, zooals dit is om schreven in den by besluit van 13 Juli 1910 vast- gestelden legger. 4,5a. Duinslag tusschen de verlengde Ejjk- I en Duinsche laan en den weg naar Hanenburg. De eigenaren van de kadastrale per- ceelen gem. ’s-Gra- venbage, sectie A.M. Nob. 12 en 13. Van 20 M. ten Zuid-Westen van de laan naar Rustenburg in Zuid-Westei(jke richting tot de grens der gemeente Loosduinen. De eigenaren genoemd in kolom 7. Vermelding der NAAM VAN bewyzen en HEN. die het I bescheiden omtrent den beheer daarover: eigendom, het voeren. a 1 De eigenaren van de kadastrale per- ceelen gem. ’s-Gra venhage, Sectie A. N. nos. 143 en 144 en Sectie A.N. no. 545. e'5'Si 55 1. I weg loopt de Westlandsche de’s-GravenhaagscheMelk-weg,het voetpad en o de inrichting „de Sierkan” en de bermen, de’s-Gravenhage nootsch. ’s-Gra-!Juli 1907 (Wetl venhaagsehe |van 13 Januari; AANWIJZING met een letter P de teekening van de daarin gelegen kunstwerken. Van de op dekad. perceelen gem. ’s-Gravenhage, Sectie A.N. no. 143 en 285 vallende ge deelten van den weg resp. de eige naren van die per ceelen van het NAAM der EIGENAREN van den weg, voetpad of de onderhoud is belast, kunstwerken. 8 Meter, waai van 3.50 Meter ni weg, overigens bermen. De eigenaren genoemd in ko-| lom 7. Klinkerweg en voetpad. De eigenaren genoemd in ko lom 7. onderhoud of het beheer. i de gemeente boomen op den vu viv iroi iucu,uc; s-Gravcuuage [Noord-Westeljj- Naamlooze Ven-jop den 26sten ken berm behoo- i_.-ren aandggjgg. naren van dien Melkinrichting 11908, Staatsblad berm. Met de d#> Siorban” i^jr» om grensregeling (Wet van 31 De cember 1902, Staatsblad No. 262) is dit ge deelte van den Loosduinsche weg binnen de gem. ’s-Graven hage komen te liggen. Met de grens regeling (Wet van 31 Decem ber 1902, Staats blad No. 262) is dit gedeelte van de Ejjk en Duin- schelaan binnen de gem. ’s-Gra venhage komen te liggen. Burgem. en Besluiten van Met de grens- Wethouders der Ged. Staten, d d. regeling (Wet \pril/3 Mei van 31 Dec. 1902, G. S. No. 72 Staatsblad No. en van 15/23 Juli 262) is de grond, 1907, G. S. No. 98. waarop de Ver lengde Etfk- en Duinsche laan is aangelegd, binnen ae Gem. ’s-Gravenhage komen te liggen, Van het Noordelijk einde van de Eijk- en Duinschei Laan in N.-W. richting) ongeveer evenwijdig met dej grens der gemeente Loos duinen tot op 50 M. uit de N.-W. grens van het kadas trale perceel gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. N., No. 144, van welk punt de weg Zuidwaarts afbuigt naar het grondgebied van Loos duinen. 17 Meter, waad van 6 Meterr(jwe®m ijzeraard venhage van den met overigens bermen a. Een duiker De gem. ’s-Gra- 2,20 MetervoetpaBuizen. Burgem. en Overeenkomst A. Langs dezen weg, het voet-Wethouders derjgesloten tus- weg, het voetpad pad en de bermen, de gem. ’s-Graven- schen den Staat - '7..:^ r»»- 'w--5 over deniderNederlanden Stoomtram. De lijken berm. De gem. ’s-Gravenhage t den weg, het voet- V vvvf/uu CU MO UC1 IHÜU, en den Zuid-Ooste- Naamlooze Vennootsch. hage lijken berm, eigenaren van de inrichting „ue kadastrale percee- met den duiker, len gem. ’s-Gra- venhage, sectie A.M. Nos. 457, 469 en 459 van den Noord-Westelij ken berm, de Naamlooze Ven nootschap ’s-Gra- ven haagscheMelk- inrichting „de Sierkan” van den duiker.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1086