33 33 111 £o’ hi Pï 1. 4 5 a 'H LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDDELDE VAN DEN WEG RICHTING. van BREEDTE. OF VAN 6. 4. 8. 9. 2. 10. (Vervolg.) Breedte. Lengte. i Klasse. Soort. (Vervolg.) Zandweg. 2e 4, 6a. 'Duinslag, enz. Van de eerste' 900 M. De 1ste „Hout-i Eskamppolder. id. 8, 9. Meerweg. Puinweg. 730 M. id. 10, ll.i Hoef kade. een houten; 720 M. id. NAAM VAN HEN, die het beheei' daarover voeren. 6, 7c, 7a. Weg naar „Hanen burg”. Koolasch- weg en voetpad. Koolasch- weg. Grindweg en voetpad. richting tot den weg naar Hanenburg. Van 390 M. ten Z.-W. van de Z.-W. rooiloon van de Vaillantlaan in Z.-W. rich ting tot de Lange Laak of Beekwatering. 4 en. I b. een cement- Burgem. en Wethouders der Gem. ’s-Graven- ANWIJZING niet een letter P de teekening van de daarin gelegen S c eö De eigenaren; genoemd in ko lom 7. i SOORT en KLASSE. HET VOETPAD. Het Bestuur van den' Eskamppolder. Deze weg wordt gekruist door de stoomtrambaan der H.IJ. S.M. Het 2e gedeelte is alleen be stemd voor voet gangers. Met de grensregeling (Wet van 31 De cember 1902. Staatsblad No. 262) is dit ge deelte van den Moerweg binnen de gem. ’s-Gra- venhage komen te liggen. 12 M., waarva] ongeveer 4 --"'“w (eigenaren rijweg, overigen® een houten kadastrale bermen. 6, 7. IWeg naar i rust”. Van de zuidzijde van de brug over de afzandery vaart ten Z.-O. van de hoeve „Kranenburg” af in N. en N.-O. richting over het ter-i (rein dier hoeve tot den Z.-W. berm van het afvoerkanaal, verder over dien berm tot den N. hoek van het kadas trale perceel gemeente 's-Gra- venhage, Sectie A. K.. No. 838 en vandaar in W. en Z.-W. richting tot nabij de N.-O. i grens van het kadastrale perceel gemeente ’s-Graven- hage, Sectie A. O. No. 49 van „Houtrust”. Van de brug over de Laak 'ten Z.-O. van de De la Rey- 'kade langs de Lange Laak en de Korte Laak tot de grens der gemeente Loos- iduinen nabjj het stoomge maal van den Eskamppolder. Van het N.-W. einde van de Beeklaan in Z.- W. richting tot de hoeve „Hanenburg Ie gedeelte lani 1150 Meter, 6.80 Jl] waarvan voetpa®uen landhoof- 1.80 M., 2e gedeelw lang 440 M., 5.4 M., waarvan voetBvan pad 1JJ6 Metewton. 3e gedeelte laiia 310 M., 6.50 Ml waarvan voetpa® 2.10 Meter. Van 7 tot 12 M met inbegrip val de bermen enhaln grenssloot, waar van 1ste gedeelt 3 M. rijweg en '3 gedeelte 1.26 M voetpad. gem. ’s-Graven- Burgem. en 1 Wethouders der !Gem. ’s-Graven- Ihage. 3048 M„ waarvan 1ste gedeelte rjjweg I960 M„ 2e gedeelte voetpad 1088 M. een houten - - rug met stee-1125 M. van den weg hage. Ijl-., de eigenaren van de kadastrale per- duiker ceelen gem. ’s-Gra- venhage, Sectie N. Nos. 1688 en 1685; van het overige gedeelte en van den duiker de gem. ’s-Graven hage; van de brug de Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goede ren „Houtrust”, 5. 1 Het Bestuur I van den Es- kamppolder. Van de percee-; Degem.’s-Gravenhage, len,kad.sectieA.C.;behalve met de gedeel- Nos. 37, 46, 47 engten kad. sectie L. No.'-- j58 de gem. ’s-Gra-‘5871 en 5872, die door de hage. i venhage en van de eigenaren daarvan wor- perceelen, kad. den onderhouden, j sectie L. Nos. 5871 ien 5872 en sectie A. C. Nos. 2,13,14 jen 28 de eigenaren van die perceelen. Van den weg de De eigenaren genoemd (eigenaren van de in kolom 7. i percee- !len gem. ’s-Gra- venhage, sectie |AJï. Nos. 45,46 en wie met het kunstwerken. voet-pad óf de onderhoud is belast. BENAMING Vermelding der bewijzen en bescheiden omtrent den eigendom, het onderhoud of het beheer. overige gedeelte de Gem. ’s-Gra ven hage. Met de grens regeling (Wet van 31 Dec. 1902, Staatsblad No. 262) is deze wég 6 M., waarvai 2.50 Meter rijweg overigens bermen NAAM der EIGENAREN van den weg, kunstwerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1087