33 33 sfl 6 7 g I 't LEGGER DEK WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING AANWIJZING AANWIJZING RICHTING. wie met het van BREEDTE. SOORT en KLASSE. HET VOETPAD. 5. 6. 7. 4. 2. 3. 8. 9. 10. Breedte. Lengte. Klasse. Soort. (Vervolg.) 1ste 508 M. id. 882 M. id. Klinkerweg. 12, 14. Harstenhoekwog. Akte van 31 hage. 4 Meter. De Z.H.E.S.M. 310 M. De Z.H.E.S.M. id. id. 13, 14. Pompstationsweg. Akte van 31 Deze weg wordt 790 M. id. 14, 15. Weg langs het Duin-' waterkanaal. Koolasch- weg. Kei- en klinkerweg. Koolasch- weg. Koolasch- weg. Van 100 M. ten N.-O. van de viaduct der Z. H. E. S. M. in Noord-Oosteltfke richting tot den Watertoren. I 10 M., waarvai 5 M. rijweg, oven igens bermen. 9.50 M., waarvai |5 M. rijweg, overi gons bennen. gelegen kunstwerken. De gem. ’s-Gravenhage V'ln- -U.ov UVV1 V4V ihet gedeelte kad. sectie der gem.’s-Gra-|en akte van 7|baan der Z. H IAugustus 1875. E. S. M. Akte van 6 De- 121, 12a, Van de Laan van Meerder- voort tegenover de Fahren- heitstraat in N.-W. richting tot den weg naar Hanenburg. 1695 M., waarvan Van het gedeelte weg van den Bad- met uitzondering -f over t1 »- 1 NAAM VAN HEN, die het beheer daarover voeren. d <D G E c cö c Akte van 81 I 1874 van 7 Augustus 1875. Vermelding der bewijzen en bescheiden J omtrent den eigendom, het onderhoud of het beheer, j Parallelweg ten Noorden baan der Hollandsche Elec- triscbe Spoorweg- Maatschappij. De gem. ’s-G raven-! Burgemeester jen Wethouders Augustus 1874| ven hage. De Z.H.E.S.M. Vervolg.) 19: van de bruggen de eigenaren van de kadastrale per- ceelen gem. ’s-Gra- venhage, sectie A. N. Nos. 44 en 24. Langs de N.-W.-zijde van het Duinwaterkanaal tot de grens der gemeente Wasse naar. m. een houten rug. der gem. ’s-Gra- en akte van 7 Augustus 1875. B oVAN DEN WEG o-§ OF VAN i- Van den Badhuisweg tegen over den Wagenaarweg in nagenoeg Noordelijke rieb- iting naar den Watertoren. i öV Hl., w aai Into ged. 2.75 M -- Lj met tó lang 1380 M. I weerszijden een kei- en 1.12“ M. breede klinkerweg jklinkerbeetrating en 2e gedeelte; iradeelta 5 M, lang 815 M. klinkerweg, p De eigenaar van het kadastrale per- in ceel gem. ’s-Gra venhage, sectie A. N. No. 229. De eigenaren genoemd i kolom 7. Burgemeester en Wethouders Augustus der gem. ’s-Gra-ien akte venhage. ibinnen de gem. ’s-Gravenhage j komen te liggen. Met de grens regeling (Wetv. 3lDec.l902,Stbl. no. 262) is deze weg binnen de gem. ’s-Graven hage komen te liggen. De Staat (Land bouw), erfpacht- ster de gem.’s-Gra venhage. 1b, 1c. Verbindingsweg tusschen Laan van! Meerdervoort en I den weg naar i „Hanenburg”. Van den Harstenhoekweg inabij de viaduct der Z. H. E. 8. M. in Zuid-Oostelijke richting evenwijdig aan de baan dier Maatschappij tot 810 M. uit dien weg. en van het riool de gem. ’s-Gra venhage, overi gens de Staat (Landbouw) erf- pachtster de gem. 's-Gravenhage met uitzondering van het gedeelte kad. sectie V. No. 8060, ged.. dat aan de Z. H. E. S. M. in erfpacht behoort. De Staat (Land- Klinkerweg.; van de Zuid-; De eigenaren genoemd in ko lom 7. 11 Meter, 1ste gedeelte lang 430 M.. 4 Me» 3 Meter rijweg, overigens benneB 6, 7c, Weg naar „Hanen- 7a. burg”. Een riool van 'ortl.-cement- - ton van den huisweg af V ftCUTOitr AhU. idhuisweg tot 482 M. rot nabij de V, No. 3050 ged., dat bü M. voorbij de Z-W.grens van het de Z. H. E. 8. M. in on- •0. grens van terrein der Cellu- derboud is. t terrein der laire gevangenis llnlairegevan- 1 nis. Aanwijzing LENGTE EN GEMIDDELDE OeXktnfog1 an de daarin ihet voetpad of de onderhoud is belast. De Staat (Land-! De gem. ’s-Graven- bouw), erfpacht-hage. ster de gem.’s-Gra venhage. 20 M.» waarvan 1ste gedeelte keien met tëi 1.12* ÜL breede illlltkVi WOK 2e gedeelte 5 M, klinkerbestrating i overigens bermen Burgemeester D en Wethouders Augustus 18741gekruist door de venhage, met uitzondering van het gedeelte cember. 1904. kad. sectie V, No. 3050 ged., waarover de Z. H. E. S. M. het beheer voert. NAAM der EIGENAREN van den weg, kunstwerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1088