O 33 33 l 8 9 E .W!1 u. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING AANWIJZING AANWIJZING VAN DEN WEG LENGTE EN GEMIDDELDE, RICHTING. van wie met het OF VAN BREEDTE. SOORT en KLASSE. onderhoud is belast. HET VOETPAD. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Soort. Klasse. Lengte. Breedte. I Grindweg. 16, 17.‘Klatteweg. 8.50 Meter. 1ste 330 M. gem. ’s-Graven- Grindweg 18, 19. Kweekerijweg. id. 3.50 Meter. 922 M. Idem. Idem. 22, 23. Wassenaarscheweg. late Inaren over het 4. M. Grindweg. id. 171 M. Grind- en puin weg. 1ste en 2de 1 - rug; De belendende 1 -on eigenaren. De belendende eigenaren. De belendende eigenaren. Vermelding der en bescheiden omtrent den eigendom, het onderhoud of het beheer. c hc s J* De IJ, eigenaren. E s o$ <5 De gemeente De j’s-Gravenhage. jhage. De belendende eigena- ren. 24, 25. Benoordenhoutsche weg. Burgemeester en Wethouders Ider gem. ’s-Gra- 26, 27.!Waalsdorperlaan. NAAM VAN bewijzen HEN, die het beheer daarover; voeren. 848 M. waarvan Istegedeelte tegenover! lang 160 M. j-,en gedeelte .AN WIJZING net een letter de teekening ■an de daarin gelegen mnstwerken. “J* houten •«hoofden. een houten met stc; in landhoof- i Burgemeester' en Wethouders; i der gemeente j’s-Gravenhage. i i Met de grens regeling (Wet van 16 Juli 1907 Staatsblad No. 213) is dit ge deelte van de W aalsdorper- laan binnen de gem. ’s-Graven- hage komen te liggen. 5.53 M., waarva over 570 M. 2.601 rijweg en over 21 M. 2 M. riiwt'l overigens berinel B Een brug met houten tidboofden. E Een brug met steenen idhoofden. NAAM der eigenaren van den weg, het voetpad of de kunstwerken. Van 40 M. Noord-Oost- waarts uit de as van de] brug over de Benoorden-! houtsche sloot t den toegangsweg naar den grindweg Leidscheweg langs die sloot' 2de gedee! tot aan het kadastrale per- lang 686 M. ceel gemeente’s-Gravenhage, puinweg. Sectie P, No. 1815. Ie ged. van 18ti 23 M. waarv.grini weg 5 M. voetpi 1.75 M.; 2e ge gemiddeld 18 1 waarvan grind’ 4 M., zandweg L M.; Be ged. get 12 M., waarvs zandweg 6 M, voetpad 1 M.. ovi rigens bermen. De gem’s-Gravenhage t Eet onderhoud van (eerste “58 M. De de eerste 58 M. uw gtJlll. B-LTia- belendende eige- De belendende eigena- venhage over de belendende De belendende eigena- 1555 M. waarvan 1ste gedeelte lang 300 M. grindweg; --2de gedeelte ilennest of de lang 1000 M. - --*7 grind- en zandweg en 3de gedeelte lang 255 M. zandweg. Van den weg langs de Oostzijde van het Kanaal naar Scheveningen in Noor delijke en Noord-Oostelpke richting tot de Kweekers vaart en terug in Westelijke en Zuid-Westeljjke richting tot den Badhuisweg. Van 30 M. voorbij de N.-O. rooilijn van de Jan van Nassaustraat in N.-O. rich ting voorbij de buiten plaatsen „Oostduin, Arens- dorg en Clingendaal” tot aan de woning Ui’ grens der gemeente Wasse naar. i Grindweg en zandweg. Van den Rijksstraatwegi naar Leiden tegenover de buitenplaats .Reygersber- gen” in N.-W. richting tot de grens der gemeente] Wassenaar. t. Een houten; De gemeente m j’s-Gravenhage. M. riool m Portland Anient beton by den Bad- jisweg. Van 42 M. ten N.-O. van de Noord-Oosteljjke rooilijn van den Badhuisweg in N.-O. richting tot de Z.-W. grens van den Domeingrond (per ceel kadastraal gemeente ’s-Gravenhage. Sectie V, No. 2967). De gem. ’s-Gra-1 o-wavem stee- venhage van de;met het onderhoud oof- pn.— jo De, - -- belendende eige- vuu uei, eerste oö M. De| rig deel met dejoverig deel met de brug. belendende eige-! brug. naren over het overig deel met( de brug.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1089