11 10 33 33 I Janwijzing I iet een letter de teekeningi fan de daarin I gelegen funstwerken. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. AANWIJZING AANWIJZING WEG RICHTING van voeren. 6. 7. 5. 8. 4. 9. 3. 10. 2. Breedte. Lengte. Klasse. 1ste I kers de belenden de eigenaren. 0.75 Meter. 2de Broekslootkade. 30, 31 De eigenaren genoemd Meter. 1ste Binckhorstlaan. 28, 29.;Bezuidenhoutsche weg. Zand- voetpad. iker. Idem. De eigenaren genoemd in ko lom 7. s S J4 05 32a, 38. LENGTE EN GEMIDDELDEJ1' BREEDTE. wie met het het voetpad of de onderhoud is belast. I Van de van de brug over de Molen- sloot in N.O. richting tot de grens der gemeente Wasse naar. r Een duiker den Bn cement* Idem. SOORT en KLASSE. HET VOETPAD. Koolasch- weg. NAAM der EIGENAREN van den weg, kunstwerken. Behalve ter plaatse van kadastr. perceelj geni. ’s-Gravd hage, sectie A. Nos. 28, 29 en j waar i van den weg Het Bestuur van den Veen polder over de brug, de belen dende eigenaren over de duikers. 'Vermelding der bewijzen en j I bescheiden I I omtrent den j 'beheer daarover eigendom, het j onderhoud of bet beheer. Het bestuur van den Bin- nenpolder. ’s-Gravenhage, den sectie A.S. No. Met de grens regeling (Wet van 16 Juli 1907 Staatsblad No 213) is het ge deelte van de Broekslootkade binnen de gem. ’s-Gravenhage komen te liggen. De belendende eige naren. Ter plaatse van de kadastrale perceelen gem. ’s-Gravenhage 8 M, waarrï 1ste ged. van dj (Schenkweg toll viaduct der Z.Hj en der H. IJ.S.1 4.50 M. rjjwegj 2e gedeelte hier tot de Bovt Veenwet erinfl 3.50 M. rijweg overig 3e tretieH 3 Meter rm (overigens bernw Van den Schenkweg nabij 106" i de verbindingsbaantusschen :de stations der Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen en der Holland- sche Ijzeren Spoorweg-Mjj., in Zuid-Oostelijke richting tot de voormalige buiten plaats „Binckhorst" of de Zuid-Oostelijke grens van het kadastrale perceel ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A. P., No. 366. 28,29 en 30 is in gevolge Raads besluit dd. 1 Maart 1909 de breedte van den weg op 25 M. bepaald. Deze weg wordt ge kruist door de baan derZ.H.E. S.M. Met de grensregeling (Wet van 16 Juli 1907, Staatsblad No. 213) is dit gedeelte van den Bezuidenhout- scheweg binnen de gem. ’s-Gra venhage komen Ite liggen. Van de Binckhorstlaan in 922 Meter. N.-O. richting tot de baan der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. ....oc Burgemeester Raadsbesluit perceelen gem. met het onderhoud van en Wethouders van de gem. ’s-Gravenhaee <i«n weg met uitzonde- der gem. ’s-Gra- Wassenaar van vennage over 14 Maart 1898 den weg met regelt het onder-sectie A.S. Nos. uitzondering houd, van het gedeelte. NAAM VAN I HEN, die het L Een houten' De belendende Ig met stee- eigenaren van het in kolom 7. 1 andhoof-1 en 2e gedeelte (met de brug en den duiker ge noemd onder b in kolom 6; van het derde gedeelte de eigenaar van het kadastrale perceel gem. ’s-Graven hage, sectie A. P., No. 366 en van den duiker ge noemd ender c in kolom 6. Met de grens regeling (Wet van 16 Juli 1907, Staatsblad No. 213) is het ge deelte Bink- horstlaan ten Z.-O. van de Schenkwetering binnen de gem. ’s-Gravenhage komen te liggen. i. een gemet- Van de kadastr. De gem.’s-Gravenhage de brug. j perceelen gem. met het onderhoud van Een houten! ’s-Gravenhage, den iker. sectie A. R. Nos. ring van het gedeelte Idem (16. 17, 22 en 31'kadastraal gem. ’s-Gra- 1. Een ijzeren (allen gedeeltelik), venhage, sectie A.S. No. de breéwter. 26 en 213 de eige- 218, met het onderhoud van uei.geueeiie Een houten naren van die per- waarvan de Z. H. E. S. M. kadastraal gem. ter. ceelen, overigensis belast. Met de brug ’s-Gravenhage, de belendende het bestuur van den sectie A. S. No. eigenaren Van de Veenpolder, met de dui- 213, waarover de brug de Veenpol-kers, de belendende eige-Z. H. E.S. M. het !der en van de dui- naren. beheer voert. 1,-J- v_l-A- Zuid-Westzyde 1856 M. waar- van le ged. lang 48 M. klinker- bestrating, 2e ged. lang 843 M. grindweg,3de ged. lang 597 25 M. is bepaal M. grindweg, 8.50 M., waard 4e 1 J ---J J 310]- ting van klin- ryweg en plat en öe ged? „Huis ten Bosc] lang 58 M. over een klinker- van 360 M. aani De belendende (eigenaren. BENAMING gSfi VAN DEN g'S'ë j OF VAN S Sf C g i. j Soort. (Klinker- en grindweg. ged. lang(1ste ged. 4 M. i M. bestra-|weg, 2e ged. 4 U.L. ~i van (kers op zijn' 'laan naar het ..Ut a» norl PTnia tx»n BOSC leng klinker- bestrating. (N.-W. zijde 1.20 voetpad, 8e gi 8.50 M., 4e gei M. en 5e ged. 3 M. rijweg, ova gens bermen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1090