i Bijlage 34 1 Scheepvaart, in de gemeente over het jaar 1914. VERSLAG van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, betreffende den staat van Handel, Nijverheid en 's-Gravenh age 1. Algemeene Beschouwing. Aanvankelijk liet het jaar 1914 zich gunstig voor handel en nijverheid hier ter stede aanzien. Aan de Laakhaven begon zich het scheepvaart- en handels verkeer meer te ontwikkelen: o. a. werden aldaar in 1914 een tarwemaalderij met graansilo’s en een nieuw expeditie- gebouw ten behoeve van een motorbootdienst op Amsterdam opgericht, terwijl de daar reeds gevestigde nijverheids- ondernemingen behoorlijk werk hadden. Bij de Visschershaven werd met den bouw van kantoren en pakhuizen aan gevangen. Ook de kleinere nijverheidsondernemingen en de winkeliers hadden een geregelden omzet, totdat plotseling handel en nijverheid de groote belemmeringen ondervonden ten gevolge van den ingetreden oorlogstoestand. De mobilisatie onttrok tal van, dikwijls moeilijk te ver vangen, krachten aan bijna alle bedrijven en groote be- lemm.eringen werden ondervonden in het handelsverkeer, niet alleen met de oorlogvoerende, maar ook met de neutrale landen. Ten gevolge van een panischen schrik dreigden de economische verhoudingen geheel in de war gestuurd te worden. Wantrouwen openbaarde zich zelfs tegenover het papier van de Nederlandsche Bank en jegens de Postspaar bank. Goud en zilver werd achter gehouden. Het spreekt van zelf dat onder zulke omstandigheden de verschillende hier gevestigde financiëele instellingen moeilijke oogenblikken hadden te doorleven en eveneens de vele te dezer stede gevestigde directie-kantoren van Indische cultuur-onder- nemingen hadden een zware taak om te zorgen dat hunne ondernemingen niet van de noodzakelijke kasmiddelen verstoken bleven. Door het bezadigde en krachtige optreden der Regeering en mede door de houding der stedelijke overheid werd de hevigste paniek tamelijk spoedig bezworen. Er vormden zich ook hier ter stede tal van commissie’s,. welke op verschillend gebied arbeidden, om den voortgang

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1092