2 Handel. A ardappelmarkt. 2. MARKTEN. i Aangevoerd werden ongeveer 750.000 H.L. aardappelen. De prijs varieerde van f 2,50 tot f 5,per H.L. De aanvoer bestond uit de Provinciƫn: van het economische leven, ook onder de gewijzigde om standigheden, zooveel mogelijk te verzekeren. Bestaande vereenigingen verleenden eveneens hiertoe ruimschoots hunne medewerking, zoo o. a. de Vereeniging voor den Haagschen Geld- en Effectenhandel, wier Voorzitter benoemd werd in de Commissie van deskundigen by de uitvoering der Beurswet 1914. Wijl een oogenblik de vrees bestond voor gebrek aan levensmiddelen en brandstoffen werd over de aanwezige voorraden controle uitgeoefend. Voor de eerste levens behoeften werden maximum-pryzen vastgesteld, waarby ook de Kamer van Koophandel haar medewerking mocht ver- leenen. In het byzonder werd aan de Kamer door den Burgemeester verzocht toe te zien, of niet sommige maximum- pryzen te laag waren vastgesteld, waardoor de prikkel tot behoorlijken aanvoer aan de winkeliers zou worden ontnomen. Slechts een enkele maal meende de Kamer de aandacht op te lage pryzen te moeten vestigen. Langzamerhand keerden betere verhoudingen terug, al werd ook door den detailhandel de verminderde kooplust en koopkracht van het publiek vooral voor de meer luxe artikelen, gevoeld. Als een bijzonderheid kan nog worden medegedeeld dat het hotel- en restauratiehoudersbedryf hier ter stede, wel licht mede in verband met de talrijke doortrekkende Ameri kanen en uitgeweken Belgen, gunstige resultaten te boeken had. Opvallend mag het zeker heeten dat het bevolkingsgetal uitsluitend ten gevolge van nieuwe vestigingen is toegenomen met 6575, d. i. met ruim tweemaal het aantal van 1913. De uitkomsten der visschery zijn, ondanks het feit, dat vanwege het mijnengevaar alle schepen die begin Augustus binnenkwamen drie a vier weken bleven liggen, gunstig te noemen, voornamelijk ten gevolge van de hooge haring- prijzen. Aan de nieuwe scheepswerf werd den 30sten December de eerste ijzeren logger te water gelaten. Voor verdere bijzonderheden moge verwezen worden naar de volgende bladzyden van dit verslag. 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1093