34 5. Nijverheid. 2 in de Broodbakkerij B. Derksen tot Zuivelfabriek Com. Venn. Systeem Pasteur tot. Instelling Orde „Du Sacré Coeur” (verwarming) tot het Hotel Centraal (verwarming) tot 1 1 1 1 1 3 2 6 5 In 1914 zjjn door het Gemeentebestuur krachtens de Hinder wet de navolgende aanvragen toegestaan of geweigerd Opgericht werden de volgende inrichtingen met het achter ieders naam vermelde aantal stoomketels: Waschinrichting H. v. d. Neut Gebr. Snel G. J. A. van Heek Ned. Israëlitisch Badhuis (Verwarming) Cuprera, fabr. van Koperwerken (Verwarming) Magazijnen b/d. Electrische Centrale der Gemeente (Ver warming) In den loop van 1914 werden de navolgende uitbreidingen aan het aantal stoomketels gegeven Dit verslag gaat vergezeld van de jaarljjksche tabellarische opgaaf der op 31 December 1914 in deze gemeente aanwezige inrichtingen, die met stoom werken en van het aantal daarin in gebruik zijnde stoomketels (Bylage 1). 6 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. In het perceel No. Tot: Op de aanvrage van: Nieuwe Molstraat 26. A. H. J. Ritter. 6 Januari. Smitstraat 60. A. J. Schneiders. 6 Januari. Goudriaankade. H. van Hattum. 16 Januari. 23 Januari. Vleerstraat 14. de firma Gebr. Dinkhujjsen. 27 Januari. Doubletstraat 12. B. Danser. N. V. Ateliers voor Metaal bewerking „Holland”. Besluit van B. en W. Nieuwe Havenstraat 86/38. 1914. 6 Januari. i de oprichting van een door 12 electromotoren niet een gez. verm, van Ti’/» P.K. gedre ven boekbinder^. de oprichting van een huis- en kachelsmederjj. de oprichting van een, door een electromotor van 5 P.K. ge- j I dreven lier. de oprichting van een door twee electromotoren met een gez. verm, van 4 P.K. gedre ven metaalbewerkingsin- richting met veldsmidse. de oprichting van een lompen- en beenderenbewaarplaats. de oprichting van een door een electromotor van 8 P.K. ge dreven koperbewerkingsin- richting. 1) achter een naam beteekent: geweigerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1097