I 34 13 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Op de aanvrage van: Tot: In het perceel No. de firma Johs. Blonk Co. pl. ong. B. Hus. 16 October. A. Platteel. Vinkensteflnstaat 127. 16 October. Parkstraat 91. 20 October. 20 October. 20 October. Delftschelaan 58. 20 October. 20 October. i 23 October. 30 October. Loosduinschew. 1033. 30 October. Van Stolkweg 16. 30 October. Zusterstraat 84/86. 30 October. Boylestraat 41. 6 November. 13 November. 10 November. Jhr. J. A. G. Sandberg. J- P. H. J. van der Kuijl. 191-1. 16 October. The Abydos Cigarette Com pany Ltd. de oprichting van een goud en zilversmedery. 3de van der Kunstr. ongen. nabij de Binnenhaven der Visschershaven. Rogstraat 30. nabij de Loosduinsche- weg. 1 de „Woning Inrichting ■Maatschappij” Looyerstraat 20, Doubletstr. en Rozema- rijnstraat In een perceel gelegen achter den Bezui- denhoutschew. 104. Zuid-Oost Buitensin gel 171. het oprichten van een door een zuiggasmotor van 63 P.K. met zuiggasinstallatie ge dreven inrichting voor het bewerken van granen en veevoeder ter vervanging van een bestaande inrich ting. de oprichting van een zuig gasinstallatie en van eene door een zuiggasmotor van 77 P.K. gedreven inrichting voor het bewerken van tarwe. de oprichting van een lompen en beenderenbewaarplaats. de oprichting van een smederij en een benzinebewaarplaats. de oprichting van een ververij van garens met stoomketel. het uitbreiden door het daarin oprichten van een stoom ketel van zijn wasch- en strykinrichting. het uitbreiden door het daarin oprichten van een oven van de broodbakkerij. het oprichten van een door 2 electromotoren met een gez. verm, van 6 P.K. ge dreven sigarettenfabriek. de oprichting van een door drie electromotoren met een gez. verm, van 241/2 P.K gedreven speelgoederenfa- briek. de oprichting van een benzine bewaarplaats. de oprichting van een door zes electromotoren met een gez. verm, van 10 P.K. ge dreven metaalbewerkingsm- richting en van een koper slagerij. de oprichting van een door drie electromotoren met een gez. verm, van 3 P.K. ge areven inrichting voor het maken van electrische in stallaties. de oprichting van een kuiperij. de N.V. „Eerste Nederland- sche Electrische Fabriek van Speelgoederen”. de oprichting van een hoef smederij. de oprichting van een door één stoommachine van acht P.K. gedreven wasch- en strijk- mrichting. de N.V. Handel-Maatschap- plj „Het Centrum”. de firma C. van den Berg en Zonen. H. van der Neut. de ’s-Gravenhaagsche Coö peratieve Broodbakkerij, Verbruiksvereeniging en Ziekenfonds „De Volhar ding”. Chr. J. P. de Ruiter. Besluit van B. en W. Wateringschestr. 9~, 99, 101, 103. Hoefkade 57/59. W. Zuurmond. H. P. H. Meys Jzn. A. A. J. van Kersbergen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1104