34 Overzicht van den Bedrijfstoestand. a. Hieruit blijkt, dat van de 117 aanvragen, waarop het Ge meentebestuur besliste, 1 werd geweigerd en 3 vervielen. Bij Koninklijk Besluit werd 1 maal het beroep tegen een afwijzende beschikking van B. en W. ongegrond verklaard. Fabrieken van stamp en perswerken in ijzer en staal. De vervaardiging van kettingwielen, cranks, onderdeelen voor spoorwegmateriaal en diverse gereedschappen, in de fabrie ken aan de Laakhaven, had een bevredigend verloop. Waar het afzetgebied dezer fabrieken zich over de geheele wereld uitstrekt, deden zich wel moeilijkheden voor, voor namelijk bij het verkrijgen van grondstoffen, doch de fabrieken waarin een groot aantal arbeiders werkzaam zijn, konden ge regeld doorwerken, terwijl naar het fabrikaat goede vraag bleef. Bouwbedrijven. Deze bedrijven hebben waarschijnlijk het meeste te lijden gehad ten gevolge van den oorlogstoestand. In den aanvang van 1914 was er voldoende werk en was er een gunstig jaar te verwachten. Sedert het uitbreken van den oorlog is de aanvoer van materialen zeer ongeregeld gegaan. s 14 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. In het perceel No. i Tot: Op de aanvrage van: Vaillantlaan 6. Badhuisstraat 118. 27 November. 1 December. 8 December. Korte Groenewegje 15. 22 December. J. Laboyrie. 22 December. A. J. Schneiders. de firma Gebr. JungsclilA- ger. Kortenbosch 6/8. Oude Molstr. 7/Anna- straat 15. I Besluit van B. en W. J. Herweijer. D. van Gurp. de firma H. P. de Swart Zoon. 1914. 10 November. j het uitbreiden, door het daarin oprichten van één electro motor van 15 P.K. van hare houtbewerkingsinrichting. de oprichting van een rookt rij i van vleesch en spek. de oprichting van een been- derbewaarplaats. I het uitbreiden door het daarin oprichten van twee electro- motoren met een gez. verm. van 23/j P.K., van eene boek- drukkerij met stereotypeer- inrichting. de oprichting van een door i vier electromotoren met een I gez. verm, van 7 P.K. gedre- I ven blik-emballagefabriek. de oprichting van een door I Schalk-Burgerstr. 57. zes electromotoren met een i gez. verm, van 7.88 P.K. ge- i dreven metaalbewerkingen!- richting in zijn grofsmederij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1105