15 Bovendien heeft de verhooging der prijzen der materialen en de stijging der rente-standaard zeer nadeelige gevolgen in het bijzonder voor deze bedrijven, te weeg gebracht. Vermelding verdient dat de Gemeente ’s-Gravenhage steun verleende om de, tengevolge van de crisis, stopgezette bouw werken tot een einde te brengen en wel door het verleenen van hypotheken. Houthandel. Waar 1914 voor de bouwvakken aanving met eene verlevendiging welke gedurende de eerste zes maanden aanhield, ondervond ook de houthandel den gunstigen in vloed, zoo zelfs, dat in de maand Juli een drukte heerschte zooals in jaren niet was voorgekomen. De oorlog maakte hieraan plotseling een einde. Nieuwe bouwwerken werden niet ondernomen en de omzet die tot beneden 50 viel, bestond nagenoeg alleen uit het afwerken van bestaande contracten. Dit bleek echter geen voordeelige zaak te zijn, want door de moeilijkheden in de vrachtvaart en de stijging der zeevrachten, stegen ook de houtprijzen; immers het hoofdzakelijk in Finland en Rusland gekochte hout kwam niet aan en moest door duurder Zweedsch hout worden ver vangen. Tegenover deze ongunstige factoren stond wel dat de stijging der prijzen ook de bestaande voorraad in waarde deed toenemen, doch dit voordeel was niet belangrijk, daar bij het uitbreken van den oorlog nog slechts een klein ge deelte van het gekochte hout was aangekomen, waardoor de voorraden gering waren. De prijsstijging bedroeg in 1914 ca. 20 a 25 °/0. Werken in gewapend beton. Het verloop van het bedrijf liet zich in den aanvang vrij bevredigend aanzien, toen daarin in de tweede helft van het jaar door den plotseling ontketenden oorlog eene niet onbelangrijke stagnatie werd gebracht. Verschillende reeds opgedragen of toegezegde werken werden uitgesteld, sommige reeds aangevangen werken stopgezet en een deel van het uitvoerend personeel moest dientengevolge na afloop der onderhanden zijnde werken worden ontslagen. Dreigde aanvankelijk ook de geregelde aanvoer van mate rialen moeilijkheden te zullen ondervinden, zoo trad toch spoedig weer een meer normale toestand in en werden de loopende en nieuwe contracten voor materiaallevering, voor zooverre zij niet op België betrekking hadden, zonder be langrijke stoornis uitgevoerd. Langzamerhand kwamen ook meer aanvragen binnen, welke voortdurend druk werk gaven. De moeilijkheden voor de verkrijging en verscheping van goederen van en naar VERSLAG DEK KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1106