overzeesche gewesten, vergden veel inspanning, maar waren ten slotte niet onoverkomelijk. Koperbewerking. Vooral in dit bedrijf werd de toestand door den oorlog zeer moeilijk. Men had niet alleen ernstig te kampen met gebrek aan de allereerste grondstoffen zooals geelkoperen platen en stafkoper maar ook met gebrek aan gietkroezen, salpeter zuur en dergelijke bij de koperbewerking onmisbare artikelen. Dagblad- en Boekdrukkerijen. De eerste helft van 1914 kenmerkte zich door voorspoed in het eourantenbedrijf. Na 1 Augustus steeg over het algemeen de oplaag der dagbladen doch de advertentierubrieken werden kleiner. Voor de boekdrukkerijen gaf de oorlog een grooten terugslag. Vele werken die in het vooruitzicht waren gesteld, werden niet uitgevoerd, de druk van tijdschriften werd ingekrompen, doch bovenal hadden de inrichtingen waar plaat- en kunst werken vervaardigd werden door gebrek aan orders te lijden. De vertraagde aanvoer van materialen gaf ook veel moeilijkheid. Boekbinderijen en Cartonnagefabrieken. Tot het uitbreken van den oorlog was de bedryfstoestand gunstig. De terug slag in den omzet herstelde zich eenigszins aan het einde van het jaar. De hooge prijzen der grondstoffen benadeelden zeer te maken winst, omdat by de verkoopsprijzen daarmede niet voldoende kan worden rekening gehouden, aangezien vele producten luxe-artikelen zyn. De tijdsomstandigheden in aanmerking genomen gaf dit bedrijf redelijke resultaten. Dekkleeden en Tentenfabricage. De mobilisatie bracht groote stagnatie in dit bedrijf. Door den oorlog konden verschillende grondstoffen niet meer worden betrokken en groote export orders konden niet worden uitgevoerd. Ware de oorlog niet tusschenbeide gekomen, dan liet het zich aanzien dat het afgeloopen jaar zeker gunstig geworden zou zijn. Rubber fabricage. In dit bedrijf werden in 1914 gunstige resultaten behaald hetgeen zeker grootendeels mag worden toegeschreven aan de tengevolge der mobilisatie ontstane behoefte aan autobanden voor ons leger en het door den oorlog verminderen van den invloed der buitenlandsche concurrentie. 16 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1107