1 17 water Meubelfabrieken. Van de zijde van de groote meubelfabrieken alhier werd medegedeeld dat de bedrytstoestand ondanks de tijdsomstandigheden vrijwel normaal is gebleven, zoodat het personeel geregeld aan het werk kon worden gehouden. Kurkenfabrieken. De loop der zaken over 1914 is onbe vredigend te noemen. Tot Augustus was het reeds moeilijk den verkoop op het oude peil te houden, na dien tijd ging de verkoop zeer achteruit. Aan het eind van het jaar steeg de omzet eenigszins, maar bleef toch beneden het normale. De arbeidstijden moesten zelfs verkort worden. Gasmeter fabricage. Tot begin Augustus was de toestand bevredigend, doordat de afname van gasmeters door Frankrijk en Belgiƫ een steeds toenemend cijfer vertoonde, terwijl mede door de geregelde orders in ons land een normale drukte heerschte; sinds het uitbreken van den oorlog evenwel stond de uitvoer naar Frankrijk en Belgiƫ plotseling geheel stil. In verband hiermede werd de werktijd per week belangrijk verminderd, alsmede ten gevolge van het feit, dat de be stellingen van de gemeentegasfabrieken in ons land, steeds minder werden en de toevoer van de benoodigde grond stoffen uit het buitenland steeds moeilijken werd. Het aanleggen van hoofdleidingen voor gas en kwam ook bijna tot stilstand, doordat na het uitbreken van den oorlog de toestand hier vrij onzeker werd en de toevoer van gegoten ijzeren buizen zeer wisselvallig dn ongeregeld werd. De reeds begonnen werken werden zoover er gelegen heid was voortgezet en afgemaakt, doch nieuwe werden bijna niet aaribesteed. Goud en Zilverborduurwerk. In den aanvang van het af- geloopen jaar was de nijverheidstoestand in dit bedrijf vrij wel gelijk aan die in het vorige jaar. Tengevolge van de mobilisatie deed zich een buitengewoon groote behoefte aan militaire equipementstukken gevoelen. Aangezien de grondstoffen veelal uit het buitenland werden betrokken en deze invoer vooral uit Frankrijk groote moei lijkheden ondervond, kon aan enkele belangrijke aanvragen 2 Rijtuigen en carrosserie fabrieken. De toestand in deze be drijven was tot het begin der mobilisatie gunstig; daarna verminderde de werkzaamheden belangrijk en bepaalden zich hoofdzakelijk tot afwerken van loopende bestellingen of noodzakelijke reparaties, terwijl de maanden November en December voor deze industrie bepaald ongunstig waren. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1108