Vleeschhouwerijen. Ook in dit bedryf steekt de toestand in het afgeloopen jaar ongunstig af by die in 1913. De inkoops prijzen van vee liepen sterk op, zonder dat daaraan even redige verkoopsprijzen voor vleesch te maken waren. In vleeschhouweryen van eenigen omvang kon het jaar 1914 gedeeltelijk worden goedgemaakt door de hoogere opbrengst van huiden. Spekslagerijen. In het algemeen is de toestand in dit be drijf ten gevolge van den oorlog slechter geworden, wegens de zeer gestegen varkensprijzen in verband met den uitvoer van varkens naar het buitenland. niet worden voldaan. In de meubel-passementeriƫn was bijna geheel geen omzet. Toch konden over het algemeen de resultaten over 1914 ten slotte bevredigend genoemd worden. I Manden- en Rietfabricage. Van Januari tot Juni was de toestand in deze ny verheid zeer bevredigend en zelfs vooruit gaande-, gedurende Juli trad een onverklaarbare slapte in en sedert Augustus was de omzet zoo gering, dat deze slechts ongeveer een vierde van den normalen omzet bedroeg. De verkoop van luxe mandewerk stond van dat tydstip af nagenoeg geheel stil. Bierbrouwerijen. De bieromzet in 1914 was iets grooter dan in 1913. Het financieple resultaat van dit bedrijf is minder gunstig geweest, doordat tengevolge van den oorlogs toestand de prijzen der grondstoffen abnormaal hoog gestegen zyn en de verkoopsprijs van het bier niet verhoogd is. Ook was het moeilyk losse arbeiders te bekomen. Velen bleken minderwaardig voor den eenvoudigen van hen gevorderden arbeid. Broodbakkerijen. Tot Augustus had het bedryf een be vredigend verloop. Daarna werd de nadeelige invloed van den oorlogstoestand gevoeld in den vertraagden aanvoer van grondstoffen, in niet nakoming van overeenkomsten Papierhandel. Ondanks de crisis kon dit bedryf geregeld doorgaan. In het begin van den oorlogstijd, gedurende Augustus, September en October was de verkoop wel be langrijk minder, doch de achterstand herstelde zich geleide lijk, zoodat de maand December weder normaal te noemen was. 18 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1109