34 Chocolade- en oorlog was de algemeene toestand gunstig. Suïkerwerkfabrieken. Tot begin van den Sedert Augustus en September was de verkoop zeer ongun stig. Deze verbeterde evénwel langzamerhand. De mobilisatie nam veel geschoolde werkkrachten weg, waardoor de fabricage zeer werd bemoeilijkt. De hooge prijzen der grondstoffen drukten zeer belangrijk op de winst, daarentegen kwam het verminderen der buiten- landsche concurrentie aan deze nijverheid ten goede. betreffende voorkoopen van meel en door het bepalen van maximum-prijzen van overheidswege. De laatste maanden van het afgeloopen jaar waren dan ook minder voordeelig te noemen. Wegens niet tijdig ontvangen van gegevens moesten achterwege blijven verslagen van den bedryfstoestand in verschillende andere bedrijven welke hier ter stede worden uitgeoefend, zooals: de distilleerderijen. witgoedfabricage. spiegel- en lystenfabricage. smyrnatapytenfabricage. bloemkweekerijen. aH Sigaren- en Tabakfabrieken. In deze bedrijven is over het algemeen de toestand in het afgeloopen jaar niet ongunstig geweest. Wel heeft de oorlogsdruk zich in de maanden na Augustus ernstig laten gevoelen en is met beperkten arbeids- tijd gewerkt, om de arbeiders aan het werk te houden. Melkinrichtingen. Evenals in de meeste bedrijven is ook hier de invloed van den oorlog niet te miskennen. Melk en anderen producten werden voor de binnenlandsche con sumptie schaarscher en duurder terwjjl de afzet van Yoghurt, room en andere luxe producten in de tweede helft van het verslag-jaar zeer achteruit ging. Op de exploitatie drukten zeer de hooge vee en voeder- pryzen. Door de mobilisatie werden bovendien veel vakkundige werkkrachten aan deze bedrijven onttrokken, die niet konden worden aangevuld. Ook in dit bedrijf werden moeilijkheden ondervonden tengevolge van de vaststelling van maximum-prijzen door de Regeering, omdat de inkoopsprijzen te betalen aan leveranciers daarmede niet gelijken tred hielden. 19 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1110