492 5.209.880 526.940 65.620 5.802.440 Inlandsche werken Buitenlandsche werken Oude werken Totaal der werken. Ambachtsschool te 's-Gravenhage. De inrichtingen onder het beheer van het Bestuur der Ambachtsschool werden in 1914 bezocht door 1022 leerlingen, waarvan er 397 het onderwys volgden der in 1914 geopende avond-teekenschool (de ge reorganiseerde, vroegere Burgeravondschool) met daarbij behoorende cursussen en 625 dat der Ambachtsschool. By den aanvang van den nieuwen cursus op den 1 April 1914, bedroeg het aantal leerlingen van laatstgenoemde school 557, waaronder 212 voor de eerste maal ingeschreven. Na gehouden examen werden 110 adspiranten afgewezen, waaronder er 53 waren welke by minder plaatsgebrek nog aangenomen hadden kunnen worden. De nieuwe cursus ving aan met 557 leerlingen. Zij waren verdeeld over de verschillende vakken als volgt 135 timmerlieden, 40 meubelmakers, 20 huisschilders, 173 smeden en machine-bankwerkers, 15 koperslagers, 149 electriciens en instrumentmakers, 17 letterzetters en 8 boekdrukkers. Goud- en Zilverwerk, ter belasting en stempeling aange boden ten kantore van waarborg te ’s-Gravenhage in 1914. 132.553 12.255 6.248 151.056 Ontvangen werd aan: Belastingf 66.176,70 EssaailoonB 62,02 Transactiegeld 32.50 Totaal f 66.271,22 Aantal der schatpl. onder kantoor ’s-Gravenhage. De ontvangsten, die stijgende waren, zijn door den oor logstoestand ruim 25 duizend gulden achteruitgegaan. Ingevoerd werden 1185 partyen tegen 1746 in 1913. Het aantal uitgevoerde partijen bedroeg 186 partyen tegen 340 in 1913. b. Ambachtsnijverheid. 20 Zilver. Gram. Goud. Gram. 34 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1111