23 19. f 12.187.608,465 20. 21. 9. 10. 11. 22. 23. 6. 7. 8. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 22.542.300,— 49.313.800,— 19.183 600,— 3.500,— 15.200,— 9.900,— nihil nihil nihil Vereeniging van Fabrikanten en Handelaren. ’s-Gravenhaagsche Winkeliersvereeniging. De vereeniging ter bevordering van ambachten onder de Israëlieten. De leesinriehting voor den ambachtsman. De ’s-Gravenhaagsche Volksgaarkeukens. De vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. De Haagsche maatschappij voor kosthuizen. De Nederlandsche nationale vereeniging voor werklieden. De Algemeene ’s-Gravenhaagsche Werkliedenvereeniging. De ’s-Gravenhaagsche Ambachtsvereeniging. De Nederlandsche pensioenvereeniging voor werklieden. Het Nederlandsche Werkliedenfonds. Het waarborgfonds voor het Nederlandsche Werklieden fonds. De vereeniging tot oprichting en instandhouding van het suppletiefonds voor de pensioenen van oude werklieden en bedienden. De ’s-Gravenhaagsche Toynbeevereeniging „Ons Huis”. Haagsche Bestuurders bond (met 26 daarbij aangesloten vakorganisaties). Maatschappij „tot Nut van het Algemeen”. Nationale Vereeniging tot bestrijding van den Woeker. 6. Bank- en Credietinstellingen. Aangaande het alhier gevestigde Agentschap der Neder- landsche Bank (Agenten de heeren Mr. F. A. Jas en Mr. H. J. M. de Vries, plaatsvervangers de heeren J. A. Stötzer en H. Mennes) blyken voor het tijdvak 1 April 1913 tot en met 31 Maart 1914, uit het openbaar gemaakt verslag van den President der Nederlandsche Bank d.d. 12 Mei 1914 de volgende bijzonderheden: Gedurende het boekjaar werd gedisconteerd over een bedrag van Het totaal der: Gesloten effectenbeleeningen bedroeg Geprolongeerde effectenbeleeningen bedroeg Afgeloste Gesloten goederenbeleeningen bedroeg Geprolongeerde 1111111 Het gemiddeld opereerend kapitaal bedroeg 18.389,414, Geprolongeerde goederenbeleeningen bedroeg Afgeloste Gesloten speciebeleeningen bedroeg Geprolongeerde Afgeloste VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1114