34 I 24 Samengesteld uit disconteeringen voor 720.563,— 12.133.000 8.818.000 I I f 4.868.058,02 f 145,83 51,94 8.744,18 Zoodat de Reserve op 31 Dec. 1914 bedroeg 4.157.523,63 9.747,82 - I goederen voorschoten in rekening courant voor. Het bedrag der in de verwisseling tegen bankbiljetten uitgegeven specie was Dat der uitgegeven bankbiljetten tegen specie was Dat der bankbiljetten tegen bankbiljetten was Het totaal der verwisselingen beliep alzoo 4.576.213,40 291.844,62 zijnde 7.02 °/o van het voormelde aan de inleggers verschul digde bedrag, tegen 6.13 °/o op 81 December 1913, dus een vermeerdering van 0.89 „49.191.000,— 70.142.000,— Omtrent de Spaarbank te 's-Gravenhage, gesticht door het Departement s-Gravenhage der Maatschappij „Tot Nut van’t Algemeen” wordt in het jaarverslag medegedeeld, dat wegens de buitengewone omstandigheden alle omzetcijfers aanzienlijk zijn verminderd. Ook de uitgifte van Spaarbusjes ondervond den invloed van de crisis. Het bespaard bedrag bedroeg per lediging per busje in 1914 f 10,72 tegen f 11,01 in 1913. Sedert de eerste uitgifte, Maart 1908, werd in de busjes bespaard f 155.895,77. Ofschoon in het algemeen de rentestandaard is gestegen, is in de rentevoet der spaarbank geen verandering gebracht deze bleef 23/4 °/o over bedragen tot en met f 5.000.en 2 °/o over hetgeen boven f 5.000,op één boekje werd belegd. Tegenover de bezittingen der Spaarbank ter waarde van Staande schuld aan de inleggers ad het uitkeeringsfonds ad nog te betalen huurder bijkantoren ad de verschuldigde rente aan de E.N.L.V.M. ad en de schuld aan de Ned. Bank ad terwijl de extra reserve voor waardeverschillen be draagt f 2 720.293,— beleeningen op effecten voor 14.943.519, 5.039,— VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 5» 400.000,— o

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1115