25 Op aandeelen gestort Reservefonds Spaarinlagen Voorschottenrekening Renterekening. 23.892.655 246.342,70 414.749,44 43.341,99s Het getal leden bedroeg op: 1 Januari 25.828,56s B 309.921,61 479.982,28 46.162,36 De Haagsche Coöperatieve, Voorschotvereeniging werkte be vredigend, zooals uit onderstaande opgaven blijkt. Een achteruitgang, als gevolg van den toestand na 1 Augustus van het verslagjaar, valt echter waar te nemen I f 77.294,98 f 73.703,30s Stand op 1 Januari 31 December 1914. 1106 ad f 100,— en 201 ad f 200,—. 31 December 1098 ad - 100,en 189 ad - 200, Er werden 1328 voorschotten aangevraagd tegen 1551 in 1913. De rente der voorschotten bedroeg 7’/2o/o; voor vervroegde terugbetaling werd 5 u/c vergoed, evenals vorige jaren. De rente der spaargelden was van 3*/4 voor bedragen tot f 300,en 3 °/0 voor de som waarmede dit bedrag werd overschreden, ingaande daags na den inbreng. De zuivere winst ad f 12.992,98 bedragende, werd aan de leden 5 dividend uitgekeerd, terwijl aan de voorschot- nemers 9 °/0 der betaalde rente teruggegeven kon worden, zoodat die rente voor de gewone voorschotten feitelijk daalde tot 6,825% ’sjaars. In den loop van het jaar behoefde wederom geen gebruik te worden gemaakt van het geheele crediet waartoe het Bestuur gerechtigd was, dit Crediet werd door de Algemeene vergadering bepaald op drie maal het op de aandeelen gestorte bedrag met inbegrip der reserve. Omtrent de Zuid-Hollandsche Credietvereeniging kan het volgende worden vermeld: Het maatschappelyk kapitaal werd uitgebreid met f 400.000 en bedroeg op 31 December f 800.000. Het reservefonds bedroeg op ultimo December 1913 f 185.807,92, dat gestegen is op 31 December 1914 tot f 192.540.53. In 1914 waren door den Raad van Admissie aan credieten toegestaan tot een bedrag van f 1.138.400, n n r n VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1116